Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Materská škola v Ladcoch - opatrenia proti koronavírusu, prerušené vyučovanie

 

Info k prevádzke MŠ v júni 2020

 • prevádzka MŠ je od 6,00 do 15,30 hod.
 • deti sa schádzajú vo svojich triedach, zberná trieda nefunguje
 • pri pobyte v interiéri a exteriéri MŠ deti nemusia nosiť rúška

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).
 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020.
 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi, ktorý dieťa prevezme až po zmeraní teploty a na základe záveru ranného zdravotného filtra.
 • Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (tlačivá k dispozícií u p. učiteliek).
 • Rešpektuje zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
 • Zákonný zástupca pri odovzdaní dieťaťa do materskej školy podpisuje Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (k dispozícií u p. učiteľky na triede).
 • Deti, s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole, prichádzajú a odchádzajú len s osobami, ktoré s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti. V prípade, ak bude touto osobou súrodenec, musí byť starší ako 10 rokov.
 • Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by nemal presiahnuť 10 minút. Sprevádzajúca osoba sa v priestoroch materskej školy pohybuje vždy v rúšku.
 • Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie rezervného rúška svojho dieťaťa do jeho skrinky alebo na miesto na to určené zamestnancom materskej školy.

 

A. Hudáková, riaditeľka MŠ

 

 

 

MŠ bude opäť otvorená!

Od 1. 6. 2020 bude Materská škola v Ladcoch otvorená s dôrazom na dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení. Prevádzka materskej školy do konca školského roku 2019/2020 bude od 6,00 do 15,30 hod. a bude dodržiavaný denný režim podľa ŠKOLSKÉHO PORIADKU, v závislostí od poveternostných podmienok, kedy sa bude prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ. V záujme organizačného zabezpečenie je potrebné, aby rodičia prihlásili svoje dieťa, že bude navštevovať MŠ. Môžu tak urobiť na Facebooku v uzavretej skupine MŠ Ladce, alebo zaslať email na: msladce01863@gmail.com. Verím, že sa nám spoločnými silami podarí zvládnuť súčasnú situáciu.

 

A. Hudáková, riaditeľka MŠ

 

 

 

Zápis do MŠ šk. rok 2020/2021

Milí rodičia!
Vzhľadom k mimoriadnej situácii na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. 03. 2020 bude zápis detí do Materskej školy, Hviezdoslavova 2, Ladce k školskému roku 2020/2021 prebiehať bez osobnej prítomnosti detí v nasledovných formách:

 

1. Vyplnením prihlášky, ktorá je na stiahnutie na webovej stránke školy www.ms.ladce.sk a následne zaslaním na email školy: msladce01863@gmail.com, alebo poštou na adresu: MŠ, Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce.

 

2. Osobným podaním, resp. vyplnením žiadosti v dňoch 5. a 6. mája 2020 v čase od 10,00 do 12,00 hod. v priestoroch riaditeľne materskej školy s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať (ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt).

 

Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (ak zákonní zástupcovia dieťaťa so ŠVVP dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.)

 

A. Hudáková, riaditeľka MŠ

 

 

 

MŠ bude od 16. 3. 2020 zatvorená!

Vážení rodičia, z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 a ako prevenciu pred ním, bude naša MŠ na základe rozhodnutia ÚSTREDNÉHO KRÍZOVÉHO ŠTÁBU SR zatvorená od 16. 3. do 29. 3. 2020. Výchovno-vzdelávacia činnosť začne dňa 30. 3. 2020.

Podklady a pokyny k úhrade stravy na mesiac apríl pripájame vzhľadom k zavretej MŠ aj sem.

 

 

 

 

Opatrenia proti koronavírusu v MŠ Ladce

V súvislosti so šírením koronavírusu a v zmysle Usmernenia Ministerstva školstva SR žiadam rodičov:


1. Aby neprivádzali do MŠ deti s príznakmi respiračného ochorenia.
2. V prípade, že sa rodičia, deti, alebo rodinní príslušníci vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, zostali deti doma v najbližších 14 dňoch od návratu a rodičia im kontrolovali zdravotný stav.
3. Aby viedli deti umývať si ruky mydlom po dobu najmenej 20 sekúnd.
4. Naučili svoje deti, aby si pri kašlaní zakryli ústa a nos jednorázovou vreckovkou a následne ju zahodili do koša.

 

Na základe vydaní pokynov k minimalizovaniu šírenia Koronavírusu od 10. 3. do 20. 3. 2020 nebudú fungovať záujmové krúžky v MŠ.

 

A. Hudáková, riaditeľka MŠ

 

 

 

Späť na všetky oznamy