Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Lom Tunežice – zvýšenie ťažby - hodnotenie vplyvov

 

INFORMÁCIA

o doručení správy o hodnotení  vplyvov navrhovanej činnosti na ŽP

„ Lom Tunežice – zvýšenie ťažby“.

 

OBEC  LADCE  ako dotknutá obec podľa § 34 ods.1 zákona č.26/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje verejnosť o doručení správy o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie navrhovateľa: PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina

 

Navrhovaná činnosť: „Lom Tunežice – zvýšenie ťažby“.

 

Predmetná správa bola doručená na tunajší úrad dňa 04.10.2018.

 

Do správy o hodnotení činnosti je možné nahliadnúť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady vyhotoviť kópie na OcÚ Ladce, Hviezdoslavova 599/599, Ladce.

Správa o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie bude podľa zákona verejnosti sprístupnená v pracovných dňoch počas úradných hodín po dobu 30 dní od zverejnenia, t.j. 05.10.2018 do 04.11.2018.

Správa je tiež elektronicky zverejnená a sprístupnená na webovej stránke Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky na adrese: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/lom-tunezice-zvysenie-tazby

 

Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť najneskôr do 30 dní od zverejnenia predmetnej správy o hodnotení navrhovanej činnosti dotknutou obcou (Obec Ladce) podávať svoje písomné pripomienky k správe na adrese:

Ministerstvo životného prostredia SR

Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie,

Námestie Ľ. Štúra č.1

812 35 Bratislava

 

  • Zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce: od 05.10.2018 do 04.11.2018