Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Inštrukcie Úradu verejného zdravotníctva k organizovaniu pohrebov

 

Z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá nastala v súvislosti s COVID-19 mestá a obce pri výkone pohrebných služieb musia fungovať v núdzovom režime čo znamená, že zabezpečenie obradov na cintorínoch bude mať isté obmedzenia. Na tieto obmedzenia musia správcovia cintorínov prihliadať.

 

 

Prehľad obmedzení:

1) zabezpečiť vstup na cintoríny len v ochranných rúškach,

2) dbať na to, aby ručné kondolencie na konci obradu neprebiehali,

3) dezinfikovať obradnú sieň,

4) tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať obrady v exteriéroch

5) obrady usporadúvať iba pre skupiny s čo najmenším počtom osôb, t. j. obmedziť rozsah účastníkov výlučne na blízke osoby, resp. najbližších príbuzných (cca do 10 osôb),

6) z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek
príznaky respiračného infekčného ochorenia.

 


 
V súvislosti s organizáciou pohrebného obradu je zároveň potrebné utvárať podmienky a vhodnou formou (napríklad prostredníctvom oznamu umiestneného pri vstupe do priestorov obradu) verejnosť informovať o potrebe dodržiavať vzájomné odstupy medzi sediacimi, resp. stojacimi osobami, ktoré nie sú z jednej domácnosti, na vzdialenosť aspoň 1,5 metra, dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), minimalizovať priamy kontakt medzi účastníkmi vo forme podávania rúk, vzájomného objímania a pod.

 

 

Ak nastane úmrtie z dôvodu corona vírusu opatrenia sú nasledovné: zosnulý je umiestnený v ochranných vakoch a uložený do konečnej rakvy pričom konečná rakva je uzatvorená, obrad sa bude vykonávať za účasti čo najmenšieho počtu príbuzných nad hrobom. príp. v exteriéri cintorína pred obradnou sieňou.

 

 

V prípade ostatných úmrtí správca cintorína za dodržaní bezpečnostných opatrení povolí klasický smútočný obrad. V prípade ďalších informácií je možné kontaktovať Slovenskú asociáciu pohrebných a kremačných služieb na email sapaks@sapaka.sk.

 

 

Späť na všetky oznamy