Dobre je, keď sa spojí staré dobré s novým dobrým.

Dôležitý oznam - prečíslovanie domov v Tunežiciach

 

Informácia o prečíslovaní domov v časti Tunežice

 

Vážení občania, Obec Ladce v súlade s nariadením Ministerstva vnútra SR musí k 01. 01. 2020 odstrániť všetky nezrovnalosti v Registri adries. Register adries je evidencia domov a ostatných stavieb v obci, ktorým bolo pridelené súpisné a orientačné číslo a evidencia ulíc v obci.

 

 

Jednou z nezrovnalostí v našej obci sú nesprávne pridelené orientačné čísla a rovnaký názov ulice (Hviezdoslavova) a rovnaké číslovanie domov, ktoré začína v Ladcoch aj v Tunežiciach od čísla 1, teda je duplicitné.

 

 

Ďalšou nezrovnalosťou je číslovanie domov v časti Tunežice, ktoré eviduje Katastrálny úrad. Občania Tunežíc majú na liste vlastníctva evidovanú nehnuteľnosť, t. j. rodinný dom pod číslom, ktoré nie je v súlade s evidenciou v Registri adries a občianskym preukazom. Napríklad dom, ktorý má pridelené súpisné číslo „1“ je v katastri nehnuteľností evidovaný pod číslom „1001“ a v občianskom preukaze má občan „1“, čo je v mnohých prípadoch problém pri vybavovaní na úradoch, v banke a pod. Taktiež všetky domy v časti Tunežice majú na domoch nesprávne tabuľky s číslom domu, ktoré nie sú v súlade so žiadnou evidenciou.

 

 

Z uvedených dôvodov musí obec odstrániť uvedené nezrovnalosti a dať ich do súladu s platným zákonom. Prečíslovanie domov sa bude realizovať v dvoch etapách. 1. etapa – od 15. 10. 2019 sa začne s prečíslovaním v časti Tunežice t. z. že sa prečíslujú všetky domy v Tunežiciach a v druhej polovici roka 2020 sa prečíslujú Ladce.

 

 

Prečíslovanie domov v časti Tunežice začne od 15. 10. 2019 a bude sa realizovať postupne po uliciach, o čom budú občania vopred informovaní. Začne sa od ulice Hviezdoslavovej.

 

 

Každému domu bude pridelené nové súpisné a nové orientačné číslo, o čom dostane každý vlastník domu písomné oznámenie. Názvy ulíc sa v časti Tunežice nebudú meniť!!!

 

 

Tabuľky s novým súpisným a orientačným číslom dostanete bezplatne. Povinnosťou občana je tieto tabuľky pripevniť na dom na vlastné náklady tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy. Budú vymenené aj tabuľky s názvom ulice, nakoľko na niektorých tabuľkách je uvedený názov ulice v nesprávnom tvare.

 

 

Všetky informácie k prečíslovaniu budeme zverejňovať aj na webovej a Facebookovej stránke obce, v rozhlase a v Ladeckých zvestiach.

 

Súbory na stiahnutie