Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Dôležitý oznam - prečíslovanie domov Ladce - Hviezdoslavova

 

Vážení občania,
obec Ladce v súlade s nariadením Ministerstva vnútra SR musí v období od 01. 03. 2020 do
31. 05. 2020 odstrániť nezrovnalosti v Registri adries. Register adries je evidencia domov
a ostatných stavieb v obci, ktorým bolo pridelené súpisné a orientačné číslo a evidencia ulíc
v obci.

 

 

V prvej etape boli odstránené nezrovnalosti v číslovaní v časti Tunežice. Bola prečíslovaná
celá časť Tunežice.

 

 

V druhej etape budú odstránené nezrovnalosti v číslovaní v obci Ladce. V obci Ladce bude domu (stavbe) zmenené iba orientačné číslo (teda číslo, ktoré je v adrese
za lomítkom, napr. 599/ 599 súpisné číslo sa nemení, zostáva to čo mal dom (stavba)
pridelené a bude upravený názov ulice na správny tvar v súlade s usmernením Jazykovedného
ústavu SR!!!

 

 

Zmena v prečíslovaní orientačných čísiel domov v obci Ladce začne od 15. 03. 2020 a bude
prečíslovaná ulica Hviezdoslavova v Ladcoch, o čom budú občania vopred informovaní tak, že im bude doručené oznámenie o Zmene orientačného čísla s dátumom účinnosti zmeny a nová tabuľka s prideleným orientačným číslom.

 

 

Zmenou orientačného čísla stavby a názvu ulice (resp. ktoréhokoľvek údaja v adrese)
vzniká každej osobe, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu, povinnosť požiadať
príslušné riaditeľstvo PZ SR o vydanie nového občianskeho preukazu v lehote do 30 dní
od zmeny!!!

 

 

Nový občiansky preukaz Vám bude vydaný bez poplatku!!! Prečíslovanie je z úradnej
moci!!! Vlastník nehnuteľnosti má po vydaní nového občianskeho preukazu povinnosť nahlásiť
zmenu aj dodávateľom energií s ktorými má uzavreté zmluvy a platí si zálohové platby
(SPP a. s. - plyn, Stredoslovenská distribučná a. s. – el. energia, PVS a. s. – voda,
kanalizácia, RTVS – televízia, banka, Katastrálny úrad a v prípade podnikateľov –
živnostenský úrad (nový živnostenský list je vydaný tiež bez poplatku) zamestnávateľovi a pod. 

 

 

Tabuľku s novým orientačným číslom dostanete bezplatne! Povinnosťou občana
je túto tabuľku pripevniť na dom na vlastné náklady tak, aby bola z ulice dobre
viditeľná a nepôsobila rušivo na vzhľad budovy. Budú vymenené aj tabuľky s názvom
ulice, nakoľko na tabuľkách je uvedený názov ulice v nesprávnom tvare.

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy