Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Dôležitý oznam - prečíslovanie domov Horné Ladce

 

Vážení občania, doručením tejto informácie vás chceme informovať o tom, že obec bude pokračovať v prečíslovaní domov. Prečíslovanie bolo pozastavené pre vyhlásenie moratória z dôvodu sčítania domov, bytov a obyvateľov v SR a núdzového stavu v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

 

 

Obec Ladce v súlade s nariadením Ministerstva vnútra SR musí odstrániť nezrovnalosti v Registri adries. Register adries je evidencia domov a ostatných stavieb v obci, ktorým bolo pridelené súpisné a orientačné číslo a evidencia názvov ulíc v obci. V prvej etape boli odstránené nezrovnalosti v číslovaní v časti Tunežice. Bola prečíslovaná celá časť Tunežice. Ďalej budú postupne odstránené nezrovnalosti v číslovaní v obci Ladce. V tejto etape pokračujeme časťou „Horné Ladce“.

 

 

V obci Ladce bude domu (stavbe) zmenené iba orientačné číslo (teda číslo, ktoré je v adrese za lomkou, napr. 000/XXX . Súpisné číslo sa nemení, zostáva to, čo mal dom (stavba) pridelené a bude upravený názov ulice na správny tvar v súlade s usmernením Jazykovedného ústavu SR. V súlade s Registrom adries v časti „Horné Ladce“ vzniknú ďalšie nové názvy ulíc okrem ulice Janka Kráľa. Názov Ulica Janka Kráľa zostane zachovaný a bude to „hlavná ulica“ prechádzajúca cez Horné Ladce, teda domom stojacich po jej ľavej a pravej strane, zostane v adrese tento názov ulice. Každé odbočenie z tejto „hlavnej ulice“ bude mať určený nový názov v súlade s platným VZN obce. Vzniknú tak tieto nové ulice: Podhorská ulica, Pod skalkou, Pod hájom, Lúčkovská ulica, Pod rotbánom a Kopanice.

 

 

O zmene v prečíslovaní orientačných čísiel domov v časti „Horné Ladce“ budú občania vopred informovaní tak, že im bude doručené Oznámenie o zmene orientačného čísla s dátumom účinnosti zmeny a nová tabuľka s prideleným orientačným číslom. Zmenou orientačného čísla stavby a názvu ulice (resp. ktoréhokoľvek údaja v adrese) vzniká každej osobe, ktorá je držiteľom občianskeho preukazu, povinnosť požiadať príslušné riaditeľstvo PZ SR o vydanie nového občianskeho preukazu v lehote do 30 dní od zmeny!

 

 

Občan si môže ísť vybaviť nový občiansky preukaz až po termíne účinnosti zmeny orientačného čísla, nie ihneď ako mu bude doručené oznámenie o Zmene orientačného čísla. Dátum účinnosti bude vyznačený na doručenom oznámení, ktoré vlastník dostane aj s novým orientačným číslom. Predpokladaný termín zmeny je 31. máj 2021. Nový občiansky preukaz vám bude vydaný bez poplatku. Prečíslovanie je z úradnej moci! Vlastník nehnuteľnosti má po vydaní nového občianskeho preukazu povinnosť nahlásiť zmenu aj dodávateľom energií, s ktorými má uzavreté zmluvy a platí si zálohové platby (SPP a. s. - plyn, Stredoslovenská distribučná a. s. – elektrická energia, PVS a. s. – voda, kanalizácia, RTVS – televízia, Banka, Katastrálny úrad (zmena adresy vlastníka nehnuteľnosti) a v prípade podnikateľov – živnostenský úrad (nový živnostenský list je vydaný tiež bez poplatku) zamestnávateľovi a pod.

 

 

Nový občiansky preukaz vám bude vydaný bez poplatku! Prečíslovanie je z úradnej moci!!! Vlastník nehnuteľnosti má po vydaní nového občianskeho preukazu povinnosť nahlásiť zmenu aj dodávateľom energií s ktorými má uzavreté zmluvy a platí si zálohové platby (SPP a. s. - plyn, Stredoslovenská distribučná a. s. – el. energia, PVS a. s. – voda, kanalizácia, RTVS – televízia, banka, Katastrálny úrad a v prípade podnikateľov – živnostenský úrad (nový živnostenský list je vydaný tiež bez poplatku) zamestnávateľovi a pod.

 

 

Tabuľku s novým orientačným číslom dostanete bezplatne. Povinnosťou občana je túto tabuľku pripevniť na dom na vlastné náklady tak, aby bola z ulice dobre viditeľná.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy