Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

 

Obecný úrad Ladce touto cestou V Y Z Ý V A všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností a daň za psa za rok 2017, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2018 na OcÚ Ladce.

 

Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).

 

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia nadobudne daňovník nehnuteľnosti dedením alebo vydražením, vzniká mu povinnosť podať priznanie už počas aktuálneho zdaňovacieho obdobia, a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutím o dedičstve. Dedič musí podať priznanie aj v tom prípade, ak zdedenú nehnuteľnosť hneď predal! Na základe podaného priznania vyrubí správca dane dedičovi pomernú časť dane na aktuálne zdaňovacie obdobie.

 

 

Daňové priznanie za psa

Daňové priznanie za psa podáva daňovník v priebehu roka do 30 dní od obstarania psa staršieho ako 6 mesiacov. Upozorňujeme na oznamovaciu povinnosť správcovi dane v prípade, že nastane nová skutočnosť, ktorá súvisí s daňovou povinnosťou daňovníka – napr. aj uhynutie psíka (ktorý je predmetom dane) je potrebné oznámiť do 30 dní, pretože zanikla daňová povinnosť.

 

Daňové priznanie NEPODÁVAJÚ občania a podnikateľské subjekty, ktorým zmeny v roku 2017 nenastali. Daň na rok 2018 im bude vyrubená rozhodnutím na základe posledného podaného priznania.

 

 

  • Sadzby pre daň z nehnuteľností na rok 2017 sa nemenili, ostali pôvodné, aké boli v roku 2016 a 2015.
  • Daň za psa sa nemenila, sú platné sadzby ako v roku 2016:
    • a) v rodinných domoch 5 €/pes
    • b) v bytových domoch 10 €/pes
  • Poplatok za komunálny odpad (KO) za rok 2017 zostal nezmenený, pre fyzické osoby je 23 €/osoba a poplatok za DSO (drobný stavebný odpad) je 0,030 €/kg

 


Upozorňujeme všetkých občanov, že povinnosť platiť miestny poplatok za KO a DSO je stanovená zákonom a má ju každý občan SR. V prípade akýchkoľvek zmien pri určovaní výšky miestneho poplatku za KO a DSO je občan povinný nahlásiť všetky zmenené skutočnosti najneskôr do 30 dní, kedy zmena skutočností nastala!

 

Vzhľadom na to, že náklady na odpadové hospodárstvo obce sú vysoké, dôrazne žiadame všetkých občanov, aby zodpovedne nahlásili počet osôb, ktoré sa v domácnosti zdržujú a produkujú odpad. Obec im vydá potvrdenie, že sú evidovaní ako platitelia odpadu v obci Ladce do miesta ich trvalého bydliska.