Page 1 - LZ Oktober 2018
P. 1

LADECKÉ ZVESTI

           SPRAVODAJCA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V LADCOCH
                                                     Číslo: 5 Október 2018

Foto: Ján Čechovský               Tropické leto 2018 prialo mi-  členov. Futbalové družstvá
                         lovníkom kúpania a opaľo-    TJ Tatran začali svoje súťaže
           Foto: Mgr. Miroslav Lipták vania, ale vystrašilo seniorov. už v auguste, stolných tenis-
                         Vypočuli sme si rady o pit-   tov to čaká onedlho.
                         nom režime a ochrane pred    Na konci septembra absol-
                         horúčavou.            vovali svoj Beh na Butkov
                         Pripomenuli sme si 74. vý-    vytrvalci behu do vrchu.
                         ročie najvýznamnejšej de-    Všetky tri ladčianske školy
                         jinnej udalosti – odporu     otvorili svoje brány odpo-
                         Slovákov proti fašizmu – Slo-  činutým deťom 3. septem-
                         venské národné povstanie.    bra. Pedagógovia dúfajú, že
                         Najmladšie pútnické miesto    nový školský rok sa zaobíde
                         na Slovensku – Skalné sank-   bez programových, organi-
                         tuárium na Butkove oslávilo   začných a materiálnych pro-
                         5. výročie existencie septem-  blémov a budú sa v pokoji
                         brovou púťou za veľkej účas-   môcť venovať výchove a vy-
                         ti veriacich z celého Sloven-  učovaniu detí.
                         ska i zo zahraničia.       Onedlho sa uskutoční jubi-
                         Naše organizácie a združenia   lejný dvadsiaty ročník ce-
                         boli aj v lete aktívne. Hasiči  loslovenskej súťaže v pred-
                         vysielali svoje ženské druž-   nese slovenskej ľúbostnej
                         stvo na rôzne súťaže a sami   poézie Koyšove Ladce.
                         pripravili súťaž hasičskej    O necelý mesiac vstúpime
                         ligy. Turisti vyšliapali ďalšie do volebných miestností,
                         desiatky kilometrov po pre-   aby sme rozhodli o tom, kto
                         krásnej slovenskej prírode.   povedenie našu obec v na-
                         Zdravotne postihnutí pri-    sledujúcich štyroch rokoch.
                         pravili viacero podujatí pre   Využime toto právo i občian-
                         zdravie a pobavenie svojich   sku povinnosť!

Voľby starostu a poslancov obecného zastupiteľstva:
   10. november 2018 | od 7:00 hod. do 22:00 hod.
   1   2   3   4   5   6