Page 6 - LZ Oktober 2016
P. 6

Život v obci       Tradičné stretnutie
                                         občanov
   Zmeny v triedenom zbere a čistenie
                                         Za pekného počasia sa pri pomníku
Triedený zber komunálneho odpadu je každodennou čin-               padlých a zavraždených počas druhej
nosťou nás všetkých. Vidieť to aj na plných kontajneroch,             svetovej vojny konala spomienková
ktorých vývoznosť sa nám s našim partnerom organizácie              oslava pri príležitosti 73. výročia Slo-
zodpovednosti výrobcov Envipak podarilo zvýšiť aspoň vý-             venského národného povstania.
vozom kovov z frekvencie 2 x za rok na 4 x za rok a preplá-            Za Slovenský zväz protifašistických
caním šiestich vývozov veľkoobjemového kontajnera na sklo             bojovníkov mal príhovor Marián Justh,
zo zberného dvora.                                ktorý prítomným pripomenul hlavné
Porovnaním mesiacov 1 – 8/2016 s mesiacmi 1 – 8/2017 sa nám objem         politické a vojenské udalosti súvisiace
vytriedených základných komodít plastov a skla zvýšil a to plasty o 8,89     s týmto protifašistickým vystúpením
t a sklo o 3,74 t.                                Slovákov.
Na zbernom dvore nám začiatkom augusta pribudol nový skladový           Vence k pomníku za obec položili sta-
kontajner, ktorý slúži na uloženie obalov z tetrapackov, ktorých zber       rosta Ing. Jaroslav Koyš spolu so zá-
sa znova obnovil a na uloženie kartónov a papiera. Ostatné komodity        stupcom starostu Dominikom Koštia-
môžu občania odovzdávať buď pri mobilných zberoch alebo osobne          likom a za SZPB Marián Justh a Anton
na zberný dvor v prevádzkových hodinách.                     Haršáni.
Začiatok školského roka si deti zo Základnej školy spestrili preloženým      Pri oslavách účinkovala dychová hud-
Dňom zeme z 22. apríla. Pri tejto príležitosti žiaci 1. stupňa čistili svo-    ba Ladčanka.
ju obec popri ceste v Tunežiciach. Po vyzbieraní odpadu využili nové
športové ihrisko v Tunežiciach, kde mohli svoju energiu ešte vybiť pri      Tour de Baška 2017
hraní loptových hier či vyšantení sa na preliezkach.
Žiaci 2. stupňa sa podujali na vyčistenie čiernej skládky v koryte potoka    Štart 16. etapy Tour de Baška, ktorá mala
pod Klárkou. Deti prijali výzvu urobiť dobrú vec pre svoju obec s veľkým     názov Ilavsko-Homôlka-Mojtínska, mala
nadšením. Za necelú hodinu sa popasovali s odpadom tak, že naplnili       89,3 km a štart bol v meste Ilava, kde
pripravenú traktorovú vlečku. Vyzbieral sa odpad rôznych komodít od       predseda TSK Jaroslav Baška najskôr
pneumatík, starých matracov, starého železa a zvyškov farieb. (Píše sa o     predstavil trasu, ktorá ho cez Homôlku,
tom aj v článku„Jesenné upratovanie“ na strane č. 9).              Zliechov doviedla do Ladiec. Stretnutie
Za dobre odvedenú prácu patrí všetkým žiakom Základnej školy a sa-        občanov so županom bolo naplánované
mozrejme aj ich učiteľom, ktorí žiakov vedú k starostlivosti o životné      na deň 9.8.2017 o 18.00 hod. na terase v
prostredie, veľké poďakovanie. Verím, že pri ďalších podobných akciách      pohostinstve Kopyto. Na stretnutie pri-
budeme v spolupráci pokračovať a tešiť sa z našej čistej obce a znižujú-     šlo niekoľko desiatok ľudí. Pelotón, ktorý
cich sa čiernych skládok.                            tvorilo asi 30 cyklistov prišiel v smere od
Ing. Z. Molavcová                                Košece. Pre všetkých cyklistov bol pripra-
                                         vený výborný guláš, ktorý pripravil maji-
O Podbeliansku držku                               teľ pohostinstva. Po krátkej prestávke a
                                         po stretnutí s občanmi Ladiec, sa pelotón
Začiatkom leta sme dostali pozvanie na 5. ročník súťaže vo va-          už za účasti starostu Ladiec a Beluše po-
rení držkovej polievky do obce Podbiel na Orave.                 hol na Belušu. Následne na Mojtín, kde sa
                                         etapa skončila.
V Ladcoch sme sformovali súťažný     výstrelom z dela. Počas súťaže vo
tím, ktorý z väčšej časti tvorili členo- varení držkovej prebiehala aj súťaž                 Dominik Koštialik
via komisie pre kultúru v Ladcoch,    pilčíkov, kde sa súťažilo v predpísa-
dobrovoľníci, ktorí pomáhajú pri prí-   ných pilčíckych disciplínach. Divác-  Ladecké zvesti číslo 6
prave spoločenských aktivít v Lad-    ky atraktívnou bolo hlavne rezanie
coch a šéfkuchár Martin Adamec.      stromov vo výške a súťaž v odvetvo-  Ďalšie číslo Ladeckých zvestí vyjde v de-
Celkovo výpravu tvorilo 17 ľudí.     vaní na čas. Počas dňa bol priprave-  cembri 2017. Okrem obvyklých rubrík
Na cestu sme sa vydali už deň pred    ný hudobný program a tombola.     uverejníme kalendár historických udalos-
súťažou. V piatok doobeda sme ab-     Celkovo vládla veľmi príjemná at-   tí obce, ktorých okrúhle výročia budú v
solvovali splav na plti po rieke Ora-   mosféra a zábava.           roku 2018. V tomto čísle, v prílohe U nás,
va. Niektorí zvládli aj turistiku na   Na vyhodnotenie sme sa tešili, pre-  nájdete aj podujatia, ktoré pripravuje Far-
Červenú skalu nad obcou Podbiel a     tože sme boli presvedčení, že naša   ský úrad na vianočné sviatky.
na záver sme mali grilovačku spo-     držková je najlepšia. Nakoniec sme   Na 10. strane to budú priebežné výsled-
jenú so zaujímavým rozprávaním      skončili na 11. mieste. Zhodli sme   ky stolných tenistov a záverečné hodno-
miestneho pltníka.            sa na tom, že sme nešli vyhrať, ale  tenie účinkovania futbalistov v jesennej
V sobotu ráno sme boli pripravení     užiť si pekný víkend a spropagovať   časti súťaží.
súťažiť. Postupne sa zapĺňali pripra-   našu obec Ladce. Tešíme sa na ďalší  V 6. čísle sa dozviete aj o práci ladčian-
vené miesta na ihrisku. Súťažilo 30    ročník, ktorý bude opäť začiatkom   skych škôl i o aktivitách organizácií a ob-
družstiev, začiatok bol oznámený     septembra.               čianskych združení.
 str. 6 LZ 04 / 2017
                               Dominik Koštialik
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11