Page 5 - LZ Oktober 2016
P. 5

Život v obci

Septembrové zasadanie          Návrat do letných dní
obecného zastupiteľstva
                     Ešte sa rok neskončil a už sme v Ladcoch zaevidovali niekoľko kultúrno-
Na zasadaní obecného zastupi-      -spoločenských aktivít, ktoré svojim rozsahom a úrovňou predčili všet-
teľstva 14. septembra t.r. sa zú-    ky predchádzajúce. Urobili dobré meno obci, ale i organizátorom, ktorí
častnilo 7 poslancov, starosta a     ich pripravili.
ďalší podľa programu.
                     Chcem týchto niekoľko riadkov       divákov a vyvolávali pocit pohody
Ing. Alena Černotová, ekonómka      venovať dvom z nich, ktoré spo-      a estetického zážitku. Páčila sa aj
obce, podala správu o čerpaní roz-    lu s koncertom Aleluja v Skalnom     profesionálna pohotovosť a nea-
počtu za 2. štvrťrok 2017. Predložila  sanktuáriu na Butkove vyčnievali     fektovaný kontakt s obecenstvom
návrh na úpravu rozpočtu:        nad ostatnými: Ladecký kotlík a Dni    moderátorky Moniky Fuskovej i jej
20 000 eur ako príjem od Lesov SR    obce.                   roztancované detičky z Mimčo.
na rekonštrukciu Cementárskej uli-    Akcie organizačne veľmi kompliko-     Stručnú históriu Ladiec a Tunežíc si
ce a 344 300 eur od Ministerstva     vané, vyžadujúce si mnoho úsilia a    vypočuli diváci pozorne. V závere
životného prostredia na moderni-     takmer profesionálny prístup. Obe     príhovoru Mariána Justha sme sa
záciu Domu kultúry.           úspešné aj z pohľadu návštevní-      dozvedeli o našich rodákoch Lad-
Ing. arch. Igor Hianik zo spoločnosti  kov domácich i cezpoľných. Cesta     čanoch, ktorí vynikajú vo svojom
In architekt, s.r.o. Pezinok predstavil k úspechu pri organizovaní od idey    odbore a robia dobré meno obci v
urbanistickú štúdiu Cementárskej     po realizáciu je dlhá a komplikova-    rámci Slovenska.
ulice.                  ná.                    Pochvala na Dňoch obce prišla aj zo
Potom poslanci zamietli žiadosť Mi-   Kvalita a perfektné fungovanie sú     strany našich hostí z partnerského
roslavovi Prekopovi o prenájom po-    dôležité aj preto, lebo podujatia už   mesta Kelč.
zemku na prenosnú garáž.         prekročili „obecný chotár“ a navšte-   Je veľa miest, kam by sme mali na-
Žiadosť Jany Burdejovej z Podho-     vuje ich stále viac občanov z iných    smerovať uznanie a poďakovanie.
ria o prenájom pozemku na stánok     obcí a miest. Neustále sa zlepšuje aj   Okrem členov komisie sú to ďalší
(predaj mliečnych výrobkov) odloži-   prostredie: tribúna, miesta pre di-    dobrovoľníci, ktorí s komisiou tra-
li na ďalšie zasadanie.         vákov, množstvo stánkov a atrakcií    dične spolupracujú, členovia pra-
Obecné zastupiteľstvo súhlasilo s    a čo je hlavné – úroveň kultúrnych    covnej skupiny obecného úradu,
ďalším nájmom pozemku pod no-      programov a v prípade Ladeckého      účinkujúci i sponzori.
vinový stánok pre firmu Bresman,     kotlíka množstvo súťažiacich.       A ešte jedna myšlienka, ktorá pod-
s.r.o.                  Treba vedieť aj to, že komisia kultú-   čiarkuje výchovný význam spo-
Poslanci zobrali na vedomie ponu-    ry a športu pod vedením Dominika     mínaných podujatí. Všetky, či na
ku poskytovania právnych služieb     Koštialika organizuje akcie, ktoré sú   Butkove alebo pri Dome kultúry, v
advokátskou kanceláriou JUDr. Pe-    limitované finančnými prostriedka-    rámci obce i v organizáciách a ob-
ter Strapáč, PhD, s.r.o., Čadca.     mi.                    čianskych združeniach, vytvárajú
Rovnako zobrali na vedomie infor-    O programe na Dňoch obce sme       a posilňujú vlastnosti, ktoré sa v
máciu ČSOB Leasing, a.s. Bratislava,   písali v minulom čísle Ladeckých     ostatných rokoch niekde strácali:
ktorá ponúka pre obec schválený     zvestí. Vrátim sa k niektorým podu-    občianske sebavedomie, pocit spo-
finančný rámec vo výške 40 000 eur    jatiam, ktoré zvlášť zaujali a zaslúžili lupatričnosti a zdravý lokalpatri-
na financovanie osobných a úžitko-    sa o kultúrnu úroveň Dní. Patrí sem    otizmus. Už len preto sa ich oplatí
vých vozidiel. V ponuke je aj trak-   výstava fotografií Martina Habánka.    organizovať.
tor ZETOR Proxima 80 CL. Pritom     Vystavované fotografie fascinovali
konštatovali, že traktor, ktorý teraz                                       - redakcia -
vlastní obec, je už vo veľmi zlom
technickom stave.                                 LZ 05 / 2017 str. 5
Starosta obce oboznámil poslancov
s vyjadrením Považskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. na žiadosť o zara-
denie do investičného plánu rozší-
renie kanalizácie na Štúrovej ulici
– nová bytová výstavba. Kanalizácia
bude odvádzať vody od bytoviek a
kaštieľa. Spoločnosť túto investíciu
zaradí do plánu na rok 2018.
Dáša Illyová, zástupkyňa centra voľ-
ného času Včielka Púchov požiada-
la, aby sa upravila výška príspevku
na deti z Ladiec, ktoré navštevujú
toto centrum v rozpočte na rok
2018.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10