Page 4 - LZ Oktober 2016
P. 4

Kultúra                 Čas nezastavíš

Koyšove Ladce 2017                                        Čas sa zastaviť ani vrátiť nedá. Dá sa však po-

                          ženie Klub priateľov poézie Pavla Koyša.   môcť pamäti a privolať obraz udalostí, ktoré
                          Dňa 2. júla 1997 schválili stanovy a zvo-   zapadli prachom času do zabudnutia.
                          lili správnu radu v zložení: PhDr. Vladimír  Oddávna na to slúžili kroniky, rôzne historické
                          Čerevka, CSc., predseda, JUDr. Margaré-    zápisy i často nespoľahlivé ústne podania. V
                          ta Koyšová, podpredsedníčka, Ing. Jozef    modernej dobe fotografie, filmy a veľké množ-
                          Mikloš, 1. tajomník, PhDr. Bohumil Bičan,   stvo video a audio médií. Všetky slúžia na to,
                          2. tajomník, Mgr. Helena Hanisková, hos-   aby sa zachoval moment času pre budúce ge-
                          podárka a členovia: Mgr. Vojtech Kondrót,   nerácie, takpovediac „zakonzervoval“.
                          Ing. Jaroslav Hnilický, Anton Baláž. Zvolili Inšpirovaný obecnou kronikou som stál na jubi-
                          aj členov dozornej rady: Dr. Leo Kaša, CSc., lujúcej železničnej stanici a rozmýšľal, ako to tu
                          Ing. Michal Holovič, G. Galabová.       vyzeralo pred 105 rokmi, teda v roku 1912, keď
                                                 stanicu zriadili. Aké technické zariadenia kont-
                          20 rokov s Považským             rolovali bezpečnosť prevádzky, do akých vlako-
                          osvetovým strediskom             vých súprav cestujúci nasadali. Cítil som dym z
                                                 parných lokomotív a márne sa vyhýbal prachu
                                                 z vtedajšej cementárne.
                                                 Miestne noviny začal v Ladcoch vydávať uči-
                          Súťaž v umeleckom prednese pôvod-       teľ Branislav Lipták pod patronátom Považ-
                          nej slovenskej ľúbostnej poézie vznikla    skej cementárne v roku 1962. Zásadná zme-
                          z iniciatívy Klubu priateľov poézie Pavla   na v obsahu, ale najmä v grafickej podobe
                          Koyša a poriada sa v októbri v Ladcoch.    sa stala, keď Závodný klub cementárne zís-
                          Každoročne sa stretáva niekoľko desia-    kal ofsetový tlačiarenský stroj formátu A3.
                          tok recitátorov, ktorí prezentujú nielen   Po viacročnom odmlčaní oživenie nastalo
                          verše Pavla Koyša, ale aj ostatných vý-    v roku 1987, teda pred tridsiatimi rokmi,
                          znamných slovenských básnikov.        keď sa zrodil spravodajca MNV pod názvom
                          Prvý ročník organizoval Klub priateľov    Ladecké zvesti. Redaktorom bol Branislav
                          poézie Pavla Koyša spolu s Obecným      Lipták a potom časť deväťdesiatych rokov
                          úradom v Ladcoch pre školy v najbliž-     Alžbeta Bušíková a Jozef Dohňanský.
                          šom okolí v roku 1995. Od roku 1997 sa    Po roku 1998 sa zmenila podoba i obsah
                          na súťaži organizačne podieľa Považské    Ladeckých zvestí a zabezpečila sa dvojme-
                          osvetové stredisko. Postupne sa z regi-    sačná periodicita. Odvtedy spravodajca vy-
 (autorom grafiky je akad. maliar Ivan Schurmann) onálnej súťaže stáva krajská a celoslo-    chádza na 10 – 12 stranách.
                          venská. Na žiadosť Klubu priateľov poé-    Ďalšia kvalitatívna zmena nastala v roku
Jubileum Klubu pria-                zie Pavla Koyša Ministerstvo školstva SR   2015 – spravodajcu dostávajú čitatelia vo
teľov poézie Pavla Koyša              zaregistrovalo súťaž Koyšove Ladce ako    farbe. Stabilizovala sa organizácia: redak-
                          Celoslovenskú recitačnú súťaž pôvod-     tor, grafik, vydavateľ, tlačiareň i skupina
Od januára 1995 sa v Klube Spolku slo-       nej slovenskej ľúbostnej poézie. Od-     dopisovateľov. Dodržiavajú sa dvojme-
venských spisovateľov v Bratislave stretá-     vtedy, od roku 1998, sa súťaž koná pod    sačné termíny vychádzania, zavádza sa
va skupina nadšencov básnickej tvorby,       záštitou Ministerstva školstva SR.      príloha U nás. Zlepšuje sa kvalita obsahu a
priatelia, spolupracovníci a významné        Okrem každoročného organizovania       Ladecké zvesti sa zaraďujú medzi najlepšie
osobnosti, aby si pripomenuli nedožité       súťaže medzi významné počiny treba      v regióne. V dnešnej podobe od roku 1998
narodeniny básnika Pavla Koyša.           zarátať odhalenie pamätnej tabule Pav-    vyšlo 132 čísiel.
Na januárovom stretnutí v roku 1997 čle-      la Koyša na Dome kultúry v roku 1996,     Mladší návštevníci rímskokatolíckej modliteb-
novia organizačného štábu: JUDr. Marga-       ktorej autorom bol národný umelec,      ne v Tunežiciach možno nevedia, že tu bol od
réta Koyšová, Mgr. Helena Hanisková, Ing.      akad. sochár Tibor Bartfay.          roku 1932 obecný dom. Za jeho výstavbu boli
Jozef Mikloš, Dr. Leo Kaša, CSc. predložili                            všetci, nemohli sa však dohodnúť o umiestne-
účastníkom návrh založiť občianske zdru-                             ní. Napokon sa dohodli a obecný dom posta-
                                                 vili. Slúžil starostovi, obecnému zastupiteľstvu
                                                 a občanom až do roku 1976, kedy sa Tunežice
           Koyšove Ladce                                zlúčili s Ladcami. Medzi nami ešte žijú zaklada-
                                                 telia a účastníci v minulosti vynikajúceho Klubu
                                                 mládeže pri organizácii mládeže a Závodnom
           Celoštátna súťaž v umeleckom prednese                    klube. Založili ho v roku 1967, teda pred päť-
           pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie.                    desiatimi rokmi. Predsedom bol Jaroslav Koyš,

    Vyhlasovateľ súťaže: Klub priateľov poézie Pavla Koyša                   ktorý myšlienku založiť Klub priniesol so svojimi
Spoluvyhlasovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR                priateľmi z Dubnice nad Váhom. Na pestrej čin-
                                                 nosti sa podieľala celá plejáda dievčat a chlap-
   Organizátor: Považské osvetové stredisko Považská Bystrica                  cov – dnes sedemdesiatnikov. Žiaľ, teraz v obci
  Spoluorganizátor: obec Ladce, Považská knižnica Pov. Bystrica                 nejestvuje nijaké podobné zariadenie.
                                                 Prechádzka zaujímavými udalosťami histórie
    20. október 2017 - Dom kultúry Ladce                           osvieži pamäť starších a možno poučí mladých.
                                                 Ale určite nás núti porovnávať a niekedy aj in-
                                                 špiruje.           - kronikár obce -
str. 4 LZ 05 / 2017
   1   2   3   4   5   6   7   8   9