Page 3 - LZ Oktober 2016
P. 3

Život v obci

Významný deň pre Poslanci zasadali v auguste
Dom kultúry                              Obecné zastupiteľstvo sa zišlo v obradnej miestnosti
                                    Obecného úradu 23. augusta t.r. za prítomnosti 8 po-
Od 15.1.2016, kedy sme podali žiadosť na agentúru           slancov a starostu obce.
SIAE do Bratislavy a až do dnešných dní sme čakali, či
naša práca, čas a finančné prostriedky na projektovú          Prerokovali výmenu dvojiz-  sovi. Zastupiteľstvo vyslovi-
dokumentáciu, externý manažment, verejné obsta-            bového nájomného bytu     lo súhlas.
rávanie, budú odmenené schválením celého tohto             za trojizbový v bytovke    V ďalšom bode sa poslan-
procesu a odsúhlasením zmluvy s víťazom výberové-           na Štúrovej ulici. Nájomca  ci oboznámili s obsahom
ho konania na zhotovenie prác na projekte „ Zníže-           trojizbového bytu Viliam   zmluvy o dielo na stavbu
nie energetickej náročnosti DK Ladce“.                 Popelka predložil výpoveď   „Modernizácia a energetic-
                                    nájomnej zmluvy. Obec     ká optimalizácia Kultúrne-
Zrealizovaním tejto rekonštrukcie, v celkovej cene           evidovala žiadosť Drahosla-  ho domu Ladce“. Na zákla-
1 294 237 €, obec zachráni tieto budovy, ktoré by bez te-       va Sikorského na trojizbový  de verejného obstarávania
jto finančnej dotácie boli o niekoľko rokov pre obec tak        byt. Zastupiteľstvo súhlasi- uspela spoločnosť L.I.R.R.,
finančne náročné, že by bola nútená priestory veľkej sály       lo s uvoľnením bytu a pri-  s.r.o. so sídlom v Prievid-
ako aj bývalého kina pre zlý technický stav a zatekajúce        delením bytu Drahoslavovi   zi, ktorá bude vykonávať
strechy uzavrieť.                           Sikorskému.          stavebné práce a dodávku
Týmto významným dňom sa stal 28. august 2017, kedy           Na základe tejto dohody    materiálu. Cena za zho-
spoločnosť L.I.R.R. Prievidza podpísala s obcou Ladce do-       sa uvoľnil dvojizbový byt.  tovenie diela predstavuje
kument o prevzatí staveniska na našom Dome kultúry.          Sociálno-bytová komisia    sumu 1 116 540 eur. Obec-
Spoločnosť sa zaviazala, že práce na našom „kulturáku“         prehodnotila predložené    né zastupiteľstvo uzatvore-
budú trvať 103 pracovných dní, s výnimkou dní, kedy ne-        žiadosti a navrhla prideliť  nie zmluvy jednomyseľne
bude z dôvodu zlých poveternostných podmienok mož-           byt číslo 14 Ervinovi Kalu-  schválilo.
né pokračovať na prácach. Samotné práce boli zahájené
8.9.2017 a od tej doby je na stavbe čulý pracovný ruch.        Tunežickým deťom
V týchto dňoch sú už zamurované okná vo veľkej sále,
ktoré boli už niekoľko rokov zakryté polystyrénom a pra-        Prišiel čas na naše deti v Tunežiciach, kde sa nám podarilo
covníci už aj zatepľujú steny od futbalovej tribúny. Do-        vytvoriť priestor na ihrisko pre „malých aj veľkých“. V júli
dávateľ okien zameral okná a dvere, ktoré by mali byť         tohto roku sme ukončili stavebné práce a odovzdali ob-
vymenené do konca októbra. Súčasťou rekonštrukcie je          čanom tejto lokality vynovený detský park. Zo starého a
vybudovanie samostatných kotolní a výmena rozvodov           zdevastovaného priestoru pri osvetovej besede sa stane
kúrenia pre každú budovu, ktoré by mali zefektívniť vy-        miesto oddychu a trávenia voľného času s deťmi, vymie-
kurovanie. Vo veľkej sále bude namontovaná rekuperá-          ňania si informácií s rodičmi.
cia vzduchu, ktorá bude napomáhať vykurovaniu pri           Preliezky, hojdačky, kolotoč, zostava Workout je presne
vytváraní príjemnej tepelnej pohody pri našich kultúr-         to, čo chýbalo v tejto lokalite. Veríme, že sa budete tešiť a
no-spoločenských akciách. K tomu samozrejme bude            udržiavať si tento pekný priestor. Ihrisko má svoj bezpeč-
potrebná dostatočná izolácia a oprava rovných striech         nostný poriadok, ktorý odporúčame dodržiavať.
a doplnenie izolácie do priestorov pod našimi šikmými         Projekt bol uskutočnený aj s podporou nadácie SPP Brati-
strechami. A posledné opatrenie, ktoré by malo znížiť ná-       slava vo výške 2 000 eur. To pokrylo čiastočne náklady na
klady na vykurovanie je solárny ohrev vody, ktorý bude         zakúpenie jednotlivých prvkov parku.
namontovaný na budove Obecného úradu.                 Súčasná podoba a vybavenosť parku nie je konečná. Po-
                                    stupne sa bude ďalej zveľaďovať a zatraktívnovať.
                             Ing. J. Koyš
                                                           Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Miroslav Lipták

                                    Foto: Mgr. Miroslav Lipták  LZ 05 / 2017 str. 3
   1   2   3   4   5   6   7   8