Page 2 - LZ Oktober 2016
P. 2

Voľby do TSK             Z matriky
                                          obce
Voľby do orgánov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja                             Narodené deti

Právomoci samosprávnych krajov v Slovenskej republike sú pomerne veľké.         Jakub Špánik
Rozhodne majú vplyv na život v obciach, na ich školstvo, kultúru, zdravotníc-      Bohuš Chlebo
tvo, komunikácie a ďalšie oblasti infraštruktúry.                    Leonard Fábik
Preto je vzťah Ladčanov k týmto voľbám udivujúci. Vo všetkých predchádzaj-        Ryan Čorej
úcich sme si udržovali„negatívny rekord“ v účasti. Tak v roku 2001 prišlo 18,8      Tobias Bielik
% oprávnených voličov, v roku 2005 len 10 %, v roku 2009 prišlo 12,32 % a v       Sofia Janišová
roku 2013 len 11 %. Dôležitosť týchto volieb je nesporná. Prístup občanov –       Adam Beňák
voličov by sa mal v Ladcoch zmeniť.                          Stella Starečková
                                          Veronika Soňa Mikulová
Voľby do orgánov TSK   Kandidáti         Podľa informácie V. Re-
sa budú konať 4. no-                zákovej z úradu samo-    Novonarodeným deťom pra-
vembra 2017 v čase od  O 47 kresiel v zastupi-  správneho kraja pre týž-  jeme zdravé a šťastné detstvo.
7.00 do 22:00 hodiny.  teľstve Trenčianskeho   denník MY, kandidáti na
V Ladcoch budú 3 vo-   samosprávneho kraja sa   predsedu samosprávne-      Opustili nás
lebné okrsky s voleb-  v deviatich volebných   ho kraja sú títo:
nými miestnosťami v   obvodoch (totožné s    Jaroslav Baška          Jozef Šmehlík (49)
Dome kultúry a v Osve-  okresmi) uchádza 276    (predseda TSK, 42 r.,       Pavol Eliáš (85)
tovej besede Tunežice.  kandidátov, o post pred-  Dohňany)
V okrese Ilava budeme  sedu TSK 7 kandidátov.   Petra Hajšelová       Pozostalým vyslovujeme sústrasť.
voliť predsedu a 5 po-  V obvode Ilava budeme   (právnička, 34 r.,
slancov TSK.       voliť 5 poslancov z 26   Prievidza)             Jubileá
Spôsob hlasovania je   kandidátov.        Renáta Kaščáková
obvyklý. Na hlasova-   Menný zoznam kan-     (poslankyňa NRSR, 51 r.,        85 rokov
com lístku pre voľby   didátov na poslancov    Trenčín)             Mária Koštialiková
poslancov zastupi-    dostanú všetci voliči na  Nora Pániková           (16. októbra 1932)
teľstva môže volič za-  pozvaní k voľbám v ok-   (živnostníčka, 42 r.,      Alžbeta Zahradníková
krúžkovať najviac toľko tóbri 2017, tam budú aj  Prievidza)            (27. novembra 1932)
poradových čísiel kan-  ostatné informácie (vek  Igor Valko
didátov, koľko je urče- kandidáta, povolanie a   (podnikateľ, 46 r.,        Výročie sobášov
ných v našom okrese,   politická strana, zdru-  Prievidza)              60. výročie
teda 5. (Počet poslan-  ženie, koalícia, za ktorú Štefan Škultéty
cov je uvedený aj na   kandiduje).        (primátorm, 42 r.,       Rudolf Fedor a Božena
hlasovacom lístku.)   Zoznam bude definitív-   Trenčianske Teplice)      Králová (20.10.1957)
Na hlasovacom lístku   ne známy do konca sep-   Ferdinand Vavrík      Pavel Eliaš a Vlasta Faturová
pre voľby predsedu TSK  tembra (po uzávierke    (doktorant, 26 r., Beluša)
môže volič zakrúžkovať  Ladeckých zvestí).                       (16.11.1957)
poradové číslo len jed-
ného kandidáta.                                      55. výročie
                                          Bohumil Turza a Johana
                                          Náhliková (29.12.1962)

                                         Dňa 29. septembra 2017
                                           uzavreli manželstvo
                                           Nadežda Justhová a
                                            Miroslav Peterka

                                        Mladomanželom a jubilan-
                                        tom blahoželáme a prajeme
                                        im zdravie, porozumenie a

                                             šťastný život.

LZ 05 / 2017 str. 2                               Uvítajú novonaro-
                                        dené deti

                                        Zbor pre občianske záležitosti
                                        pripravuje na 27. októbra t.r. už
                                        druhé tohoročné uvítanie novo-
                                        narodených detí. Na slávnosti
                                        čaká rodičov a ich deti príhovor,
                                        kultúrny program, kvety a darčeky.
                                        Na pamäť tejto udalosti sa rodičia
                                        podpíšu do pamätnej knihy. Vede-
                                        nie obce a členovia ZPOZ-u sa tešia
                                        na stretnutie s rodičmi a ich deťmi.
   1   2   3   4   5   6   7