Page 1 - LZ Oktober 2016
P. 1

LADECKÉ ZVESTI
       SPRAVODAJCA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V LADCOCH
                                                Číslo: 5 Október 2017

                            Udalosti

       Foto: Mgr. Miroslav Lipták        Obecné zastupiteľstvo sa zišlo na zasadaní v auguste a v
                            septembri.
                            Školy naštartovali nový školský rok. Materská škola s no-
                            vovzniknutou triedou i novým vedením školy. V Základ-
                            nej škole nastúpilo 183 žiakov a jeden nový pedagóg. V
                            Odbornom učilišti internátnom sa počet žiakov podstat-
                            ne nezmenil, nový školský rok začalo 104 žiakov.
                            Pripomenuli sme si 73. výročie Slovenského národného
                            povstania pri pomníku padlých.
                            Dobrovoľníci hasiči úspešne usporiadali súťaž v hasič-
                            skom športe. Turisti „vyšliapali“ dve túry po slovenských
                            horách. Slovenský zväz zdravotne postihnutých pokra-
                            čoval v aktivitách na prospech svojich členov. Futbalisti
                            majú za sebou niekoľko majstrovských stretnutí v kate-
                            górii žiakov, dorastencov a dospelých. Čoskoro začnú v
                            troch ligách aj stolní tenisti.
                            Veriaci z Ladiec a širokého okolia sa zúčastnili na púti v
                            Skalnom sanktuáriu na Butkove.
                            Zo stavieb sme v Ladcoch úspešne ukončili detské
                            ihrisko v Tunežiciach, stavbu oplotenia Materskej ško-
                            ly, dokončuje sa rekonštrukcia telocvične ZŠ, začala sa
                            očakávaná modernizácia Domu kultúry a namontovali
                            bezpečnostné kamery.
                            V októbri opäť privítame milovníkov poézie na celoslo-
                            venskej súťaži v prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej
                            poézie Koyšove Ladce.
                            Najdôležitejšou politickou udalosťou budú novembrové
                            voľby poslancov a predsedu Trenčianskeho samospráv-
                            neho kraja.

4. november 2017 - Voľby do TSK

               Volebné miestnosti v
               Dome kultúry a v Osve-
               tovej besede Tunežice
               budú otvorené od 7.00 –
               22.00 hodiny.
               Aj váš hlas sa bude po-
               dieľať na voľbe predsedu
               a poslancov Trenčianske-
               ho samosprávneho kraja.
               V septembri 2017 sme si
               pripomenuli 30. výročie
               vychádzania spravodajcu
               Ladecké zvesti.

Voľby do TSK Koyšove Ladce               DHZ    Šport

  Strana 2    Strana 4              Strana 7 Strana 10
   1   2   3   4   5   6