Page 1 - LZ Februar 2018
P. 1

LADECKÉ ZVESTI

                  SPRAVODAJCA MIESTNEJ SAMOSPRÁVY V LADCOCH
                                                            Číslo: 1 Február 2018

Starý a nový            Bilancia roka 2017  Foto: Mgr. Miroslav Lipták   Foto: Mgr. Miroslav Lipták

Prežili sme najkrajšie sviatky        Strana 4  Kalendár podujatí        V čísle
roka – Vianoce, privítali sme
rok 2018 v atmosfére pokoja,                   Strana 6       Obec. zastupiteľstvo
zomknutosti rodiny i obce, to-                            Zberový kalendár
lerancie a odpúšťania. Staršia                            Počet obyvateľov
a stredná generácia spomína-                             sa stabilizoval
la na záľahy snehu spojené s                             V zbere odpadu sme
týmto obdobím. V posledných                              sa zlepšili
rokoch sa romantika zasneže-                             Úspešný rok cemen-
nej krajiny akosi vytráca.                              tárov
Aj rozlúčka so starým rokom                              Bilancie obce
v poslednú decembrovú noc                               Lesné spoločenstvá
bola v hmle, ale za prítom-                              Kultúrnospoločen-
nosti veľkého počtu mladých i                             ský kalendár
starších občanov, ktorí zaplnili                           Výročia Ladiec a
priestranstvo pred Domom                               Tunežíc v roku 2018
kultúry.                                       Charita
Stretnutie bolo veselé, spon-                             O rybách a rybároch
tánne, naplnené pocitom                                Hasiči hodnotili
spolupatričnosti. Všetko pod-                             a plánovali
porené dychovkou Ladčanka,                              Ako nám hrali
vareným vínom a čajom a prav-                             Školy
depodobne doteraz najväčším                              Futbal a stolný tenis
ohňostrojom v Ladcoch.
Koniec roka a príchod nového                              Palackého potopa
núti ľudí bilancovať, zamýšľať
sa nad sebou, nad svojou prá-                                  Strana 8
cou. Robíme tak viac-menej
všetci: jednotlivci, rodiny, rôz-
ne spoločnosti, organizácie.
Bilancuje aj obecná samosprá-
va, ktorá zaznamenala viditeľ-
ne úspešný rok i keď nie bez
problémov. Aj v roku 2018
bude rozvoj obce záležať na
obvyklej, ba možno ešte inten-
zívnejšej spolupráci s organizá-
ciami, inštitúciami, podnikmi a
všetkými občanmi.
Keď čítate tieto riadky, je už
február 2018. Teda rok si už
odkrojil jednu dvanástinu. Ale
i tak sa s nami zamyslite nad
tým, aký bol ten predchádzaj-
úci rok. Píšeme o tom na strane
4 tohto čísla Ladeckých zvestí.
Nech sa Vám v roku 2018 spl-
nia všetky želania!

             redakcia

  Zberový kalendár

       Strana 2
   1   2   3   4   5   6