Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na:

 

 

deň: 19. júl 2018 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie starostu obce Ladce pre volebné
obdobie 2018-2022
5. Návrh na určenie volebných obvodov a počty poslancov pre volebné obdobie
2018-2022
6. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - pozemok KNE 249/501, k.ú.
Ladce – vyvedenie výkonu do NN siete pre pripojenie ILLO
7. Pripomienky a návrhy
8. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie