Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na:

 

deň: 15. február 2018 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:


1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa
zápisnice
3. Schválenie programu rokovania
4. Správa HK obce Ladce o prebiehajúcich kontrolách
5. Informácia o čerpaní rozpočtu za rok 2017
6. Schválenie VZN č.1/2018, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
7. Schválenie bezplatného prenájmu DK Ladce
8. Pripomienky a návrhy
9. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie