O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na:

 

deň: 19. apríl 2018 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách alebo prebiehajúcich kontrolách
 5. Zámer predaja lesných pozemkov
 6. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
 7. Schválenie pridelenia nájomného bytu
 8. Schválenie dotácie z rozpočtu obce - RKC Farnosť Ladce
 9. Schválenie bezplatného prenájmu KD Ladce – RKC Farnosť Ladce, ZŠ Ladce
 10. Pripomienky a návrhy
 11. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie