Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na:

 

 

deň: 24. september 2018 (pondelok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Schválenie úpravy rozpočtu č. 5 obce Ladce na rok 2018
 5. Schválenie Zmluvy o zriadení vecného bremena - pozemok KNE 249/501, k.ú. Ladce – vyvedenie výkonu do NN siete pre pripojenie ILLO
 6. Schválenie Zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena – pozemok KNC 573/2, k.ú. Ladce – umiestnenie kanalizačného potrubia, kanalizácia IBV Za kaštieľom
 7. Odkúpenie časti pozemku KNC 61/1, k.ú. Ladce
 8. Bezplatný prenájom KD Ladce – Rímskokatolícka cirkev, Farský úrad Ladce
 9. Bezplatný prenájom KD Ladce – Základná organizácia SZZP Ladce
 10. Schválenie dotácie na bežecké preteky  – 2. ročník Beh na Butkov
 11. Prezentácia projektu multifunkčnej sály KD Ladce
 12. Návrh dopravného poriadku v obci Ladce
 13. Pripomienky a návrhy
 14. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie