Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na:

 

 

deň: 25. október 2018 (štvrtok)

čas: 17.00 hod.

miesto: obradná miestnosť obecného úradu

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení
 5. Správa HK obce Ladce o kontrolnej činnosti
 6. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za III. štvrťrok 2018
 7. Schválenie úpravy rozpočtu č.7 obce Ladce na rok 2018
 8. Schválenie VZN č.3/2018 pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochrana verejnej zelene v obci Ladce
 9. Schválenie VZN č.4/2018 o organizácií miestneho referenda v obci Ladce
 10. Návrh na vyradenie dlhodobého hmotného majetku
 11. Informácia o rekonštrukcií odstavnej plochy pred bytovým domom Záhradná ulica č.158 a 540, Ladce
 12. Pripomienky a návrhy
 13. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie