Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na:

 

na 17,00 hod. dňa 16. novembra 2017 (štvrtok) do obradnej miestnosti obecného úradu.

 

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
  3. Schválenie programu rokovania
  4. Správa HK obce Ladce o vykonanej kontrole
  5. Udelenie právomoci starostovi obce Ladce podpisovať dodatky nájomných zmlúv a dohody o skončení nájmu
  6. Schválenie nájmu pozemku KNC 15/5, k.ú. Ladce
  7. Schválenie finančného príspevku na zakúpenie mikulášskych balíčkov pre deti
  8. Návrh rozpočtu na rok 2018
  9. Pripomienky a návrhy
  10. Ukončenie zasadnutia

 

Súbory na stiahnutie