Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Zámer - predaj nehnuteľného majetku obce PCLa

 

Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Ladce ako prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec Ladce v súlade v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 a § 9a ods.8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších predpisov zverejňuje  zámer predaja nehnuteľnosti z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

Predávajúci: Obec Ladce so sídlom: Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce, zastúpená : Ing. Jaroslav Koyš – starosta obce, IČO: 00317 438

Kupujúci: Považská cementáreň, a.s., so sídlom: J.Kráľa, 018 63 Ladce, IČO: 31615716

 

 

Predmet predaja:

pozemok C-KN, parc.č. 1071/6, výmera 16308 m2, druh: lesné pozemky,

pozemok C-KN, parc.č. 1072/5, výmera 25345 m2, druh: lesné pozemky,

pozemok C-KN, parc.č. 1072/6, výmera 24054 m2, druh: lesné pozemky,

pozemok C-KN, parc.č. 1077/2, výmera 25466 m2, druh: lesné pozemky,

vedené Okresným úradom Púchov, katastrálny odbor na LV č. 4080, katastrálne územie Hloža-Podhorie (ďalej len „Pozemky“).

 

Kúpna cena: minimálne cena stanovená znalcom Ing. Samuelom Devánom, Šmidkého 14, 911 08 Trenčín , v znaleckom posudku č.3/2018 zo dňa 22. 03. 2018 t.j. spolu 59 586,37 €

 

 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:

Predmetné Pozemky tvoria hranicu medzi dobývacím priestorom Lomu Butkov a okolitými lesmi vo vlastníctve SR. Ťažba v súčasnom dobývacom priestore je úzko spojená s dopadom na okolité pozemky, vrátane Pozemkov vo vlastníctve obce Ladce, čo znižuje možnosť ich iného ekonomického využitia pre potreby obce. Predmetné Pozemky zároveň spadajú do prieskumného územia, v ktorom má Považská cementáreň a.s. Ladce, záujem realizovať geologický prieskum a na jeho záveroch zvážiť možnosť rozšírenia dobývacieho priestoru o dané Pozemky. Nakoľko je veľký predpoklad, že pri geologickom prieskume bude zistená existencia vyhradeného nerastu, bude existencia banského oprávnenia vydaného pre Považskú cementáreň, a.s v lome Butkov výrazným obmedzením pre možnosť nakladania s Pozemkami treťou osobou na účely ťažby vyhradeného nerastu. Považská cementáreň a.s. prejavila o kúpu Pozemkov za týmto účelom svoj záujem.

 

Základnou úlohou obce je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Integrálnou súčasťou tejto starostlivosti je vytváranie a udržanie pracovných príležitostí a zamestnanosti obyvateľov obce. Stabilizácia možnosti ťažiť vyhradené suroviny v dobývacom priestore lomu Butkov formou prevodu Pozemkov do vlastníctva Považskej cementárne, a.s., Ladce a tým zabezpečenie možnosti zamestnávania obyvateľov obce spoločnosťou Považská cementáreň, a.s., Ladce je nesporne spôsobom, ako je možné naplniť zákonom definovanú základnú úlohu Obce Ladce – starostlivosť o potreby jej obyvateľov. Uvedené skutočnosti sú  podľa názoru obecného zastupiteľstva hodnotené ako dôvod hodný osobitného zreteľa. 

 

 

  • Zverejnené: 24. 04. 2018