V tme vidíme najďalej.

Výzvy na predloženie cenovej ponuky

 

Výzva: Stavebný dozor k projektu "Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce"

  • Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Opis predmetu zákazky:
    • 4.1. Stavebný dozor, ktorý bude prevádzaný počas realizácie projektu „Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce“.
    • 4.2. Stavebný dozor a s tým spojená dokumentácia musí byť vypracovaná a vedená v súlade s Výzvou OP Kvalita životného prostredia, OPKZP-PO4-SC431-2015- 6 a v súlade s metodikou výzvy.
  • Predpokladaná hodnota zákazky: maximálne 22 000,00 €
  • Dokument: Stavebný dozor k projektu "Modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce"

 

Zverejnené dňa: 30. 08. 2017

Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk: 08. 09. 2017 do 10.00 hod.