Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Výzvy - verejné obstarávanie

 

Na tomto mieste zverejňujeme výzvy na verejné obstarávania. V prípade, že tu nenájdete žiadny dokument znamená to, že v súčasnosti nie sú vyhlásené žiadne výzvy.

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky

  • Názov zákazky: Rekonštrukcia parkoviska pri bytovom dome č. 158
  • Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
  • Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.
  • Predpokladaná hodnota: 52 000,00 € bez DPH
  • Predpokl. obdobie realizácie: 10,11/2018
  • Lehota na predkladanie ponúk: do 12.10.2018 do 12:00