Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Výberové konanie na riaditeľa/ku Materskej školy v Ladcoch

Obec Ladce

Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce

zastúpená Ing. Jaroslavom Koyšom, starostom obce

 

vyhlasuje

 

v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky:

Materskej školy,Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce

s nástupom od 1.7.2017

 

Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre materské školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • Vykonanie prvej atestácie (alebo 1. Kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť
 • Znalosť príslušnej legislatívy
 • Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 • Osobnostné a morálne predpoklady
 • Znalosť práce s PC
 • Ovládanie štátneho jazyka

 

Požadované doklady do výberového konania:

 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • Profesijný životopis
 • Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach
 • Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • Výpis z registra trestov ( nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah max . 3 strán)
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní zasielajte v zalepenej obálke „Výberové konanie – MŠ Ladce- neotvárať“ na adresu: Obec Ladce, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Ladcoch do termínu 28.02.2017 do 14.00 hodiny.

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky.

 

 

V Ladcoch dňa 31.1.2017                                                    Ing. Jaroslav Koyš

                                                                                                starosta obce

 

Súbory na stiahnutie