Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ: Obec Ladce
Sídlo: Hviezdoslavova 599,  018 63 Ladce
Štatutárny zástupca: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce
IČO: 00317 438
DIČ:  2020610933

Obec Ladce je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle ustanovení tohto Zákona.

Verejné obstarávanie podľa tohto Zákona sú pravidlá a postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, koncesie na stavebné práce, koncesie na služby a súťaž návrhov. 

Obec Ladce má vypracovaný interný predpis  Smernicu o zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami, účelom ktorej  je vytvorenie rámca pre jednotný, efektívny a hospodárny postup pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.