Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Verejná vyhláška - územné konanie ohľadom rozšírenia vodovodu, kanalizácie

 

Obec Ladce podala 15. 11. 2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby: Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie.

 

 

Ústne pojednávanie bude 14. decembra 2017 o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch.

Námietky je možné uplatniť len do tohto dátumu.

Do dokumentov je možné nahliadnuť počas úradných hodín.

 

 

  • Pozrieť dokument Rozšírenie vodovodu a kanalizácie
  • Vydané dňa: 15. 11. 2017
  • Zverejnené dňa: 21. 11. 2017
  • Zvesené dňa: 04. 12. 2017
  • Možnosť podať námietky je do 14. 12. 2017