Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Verejná vyhláška

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie mení rozhodnutie, ktorým sa povolila skúšobná prevádzka vodnej stavby "Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd okresu Ilava a predlžuje dočasné užívanie vodnej stavby na skúšobnú prevádzku do 31. 3. 2018.

Zverejnené: 04. 04. 2017

Možno pripomienkovať: 19. 04. 2017

 

Súbory na stiahnutie