Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Upovedomenie - výrub

 

Obec Ladce, zastúpená starostom obce ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods.2 zákona NR SR č.525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení neskorších predpisov a ako príslušný orgán štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny, podľa § 64 ods.1 písm. e) a § 69 písm. a) zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov /ďalej len „ zákon “/ vás v súlade s ustanovením § 82 odst. 7 zákona

u p o v e d o m u j e

o začatí konania vo veci žiadosti Detský domov, M. Nešpora 104/16, 019 01 Ilava o výrub 1 ks dreviny – Breza z dôvodu, že drevina rastie v blízkosti oplotenia susediaceho pozemku, pri zlých poveternostných podmienkach môže dôjsť k spadnutiu.

 

V prípade, ak máte záujem zúčastniť sa prerokovania žiadosti o vydanie súhlasu na výrub vyššie uvedenej dreviny je nutné v zmysle § 82 odst.3 zákona, aby ste sa do siedmich dní odo dňa zverejnenia nášho upovedomenia o začatí konania oznámili písomne alebo elektronicky (l.sedikova@ladce.sk) túto skutočnosť tunajšiemu úradu.

 

 

  • Pozrieť dokument Výrub Breza
  • Vydané dňa: 05. 12. 2017
  • Zverejnené dňa: 06. 12. 2017
  • Možnosť podať námietky je do 7 dní od zverejnenia