Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Upovedomenie vlastníkov o vstupe na pozemky

SSE-D, a. s. upovedomuje vlastníkov pozemkov, že vzhľadom na pripravovanú stavbu - rekonštrukcia NN siete bude potrebné vymeniť existujúce elektrické zaiadenia, ktoré zasahuje aj do parciel a bude teda potrebné vstúpiť na uvedené pozemky. 

Mapa prác, čísla parciel a viac informácií sú uvedené v prílohe.