Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Triedený zber - správne separovanie odpadu v obci Ladce

 

Triedený zber sa v obci uskutočňuje individuálne (doma triedim odpad a potom ho odnesiem na správne miesto) alebo mobilne (pravidelný odvoz plastov, elektroopadu alebo kovov).

 

 • Na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov slúži zber do vriec, zber do 1100 l nádob a mobilný zber. Nádoby sú farebne odlíšené: zelená = sklo, žltá = plast, modrá = papier, červená = kovy.
 • Každá zberná nádoba je navyše označená štítkom na viditeľnom mieste, kde je napísané čo do nej patrí a čo nie. V prípade, že neviete kam odpad vhodiť a ako ho triediť, informujte sa na obecnom úrade, radi vám poradíme.
 • Prosím občanov, aby odpad pred vyhodením stláčali (plechovičky, plastové fľaše, ...) - šetrí sa tým miesto v nádobe na odpad.

 

 

 

 

Umiestnenie nádob na separový zber (papier, plasty, kovy, sklo) nájdete na konci stránky v prílohe. 

PLASTY - žltá nádoba

 • Pri bytových domoch sa zbierajú do žltých 1100 l kontajnerov. Plasty z rodinných domov (RD) sa vyvážajú podľa zberového kalendára - naplnené a uzavreté vrecia sa vyložia pred brány RD. Vytriedené plasty je možné odovzdať aj osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Patria sem: PE a PET fľaše od minerálok a malinoviek, kofoly, mlieka, sirupov, octu, oleja, vína, piva, plastové obaly od drogérie (šampónov, krémov, tekutých mydiel, aviváží, pracích gélov, čistiacich prostriedkov), plastové vrecia, tašky a vrecká, obalové fólie, záhradné a potravinové fólie, nádobky od jogurtov, masiel a smotán, vrecká od mlieka, plastové poháriky, obaly od sladkostí a slaností, plastové vedrá, prepravky, hračky, bandasky a sudy, kvetináče, polystyrén, plastový nábytok, ...
 • Nepatria sem: obaly od nebezpečných látok, napr. od motorových olejov, chemikálií, farieb, plastové obaly hrubo znečistené napr. potravinami, farbami, zeminou, guma, molitan, ...

 

Dobrá rada: Plastové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety.

 

 

 

PAPIER - modrá nádoba

 • Pri bytových domoch sa zbiera do modrých 1100 l kontajnerov. Papier je možné odovzdať firme, ktorá ho počas vopred vyhlásenej akcie v obci vymení za hygienické výrobky (neodovzdávajú sa tetrapaky, kartón). Papier je možné odovzdať v základnej škole počas školského zberu alebo osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Patria sem: noviny, časopisy, reklamné letáky, zošity, plagáty, baliaci papier, vlnitá a hladká lepenka, kartóny, škatule, knihy bez väzby, kancelársky papier, bločky z obchodov, lístky z kina, z dopravy, staré pohľadnice, listy, obálky (bez plastových okienok), malé kúsky po strihaní papiera, papierové vrecká od múky, cukru, papier od potravín, plagáty, krepový papier, ...
 • Nepatria sem: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.

 

Dobrá rada: Z papiera je vhodné odstrániť sponky na spisy, lepiacu, textilnú alebo plastovú časť, škatule je potrebné rozobrať, aby zaberali menej miesta. Ak nechcete dostávať reklamné letáky, nalepte si na schránku žiadosť o nevhadzovanie letákov - ušetríte starosti s triedením.

 

 

 

SKLO - zelená nádoba

 • V obci sa zbiera do zelených 1100 l kontajnerov. Sklo je možné odovzdať osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Patria sem: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklo všetkých farieb, sklenené poháre od zaváranín, fľaše, fľaštičky od kozmetiky, dymové a mliečne sklo, úlomky skla, okenné/tabuľové sklo, ...
 • Nepatria sem: porcelán, keramika, korky, silne znečistené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, umývadlá a pod.

 

Dobrá rada: Sklenené obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, etikety nevadia. Nevhadzujte sem ani plné zaváraninové poháre.

 

 

 

KOVY - červená nádoba

 • Pri bytových domoch sa zbierajú do červených 1100 l kontajnerov. Kovy z rodinných domov (RD) sa vyvážajú podľa zberového kalendára - naplnené a uzavreté vrecia sa vyložia pred brány RD. Kovy je možné odovzdať aj osobne na zbernom dvore v čase otváracích hodín.
 • Patria sem: hliníkové Al a železné Fe príbory, riad - ešus, hrnce a náradie, plechovky od nápojov (kola, pivo, ...), kovové súdky od piva, skrutkovacie uzávery od alko a nealko nápojov, kompótové viečka, kovové obaly z kozmetických výrobkov - napr. sprejov, konzervy z potravín a zvieracích krmív, alobal, kovové výrobky, všetok drobný železný odpad, radiátory, práčky, plynové sporáky, kovové rebríky, rámy z postelí, ...
 • Nepatria sem: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálii, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a nápojové kartóny.

 

Dobrá rada: Duté obaly - plechovky je vhodné pre zmenšenie objemu stlačiť a vysypať do nádoby bez plastového obalu (tašky), v ktorej ste ich doniesli. Kovové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt a plastových častí, prípadne vypláchnuť.

 

 

 

JEDLÉ OLEJE A TUKY

 • Je možné priniesť ich v priehľadných plastových dobre uzavretých PET fľašiach na zberný dvor v čase otváracích hodín.
 • Patria sem: použitý kuchynský jedlý olej, tuk.

 

Dobrá rada: Na uskladnenie oleja použite len jednolitrové, jeden a pol litrové alebo dvojlitrové priehľadné PET fľaše.

 

 

 

ELEKTROODPAD

 • Je možné priniesť na zberný dvor v čase otváracích hodín, pri väčšom množstve po dohode zabezpečí odvoz obecný úrad. Zber elektroodpadu je zabezpečený v obci aj mobilne, dátumy treba sledovať na webovej stránke obce.
 • Patrí sem: chladničky, mrazničky, variče, sporáky, televízory, monitory, telefóny, mobily, mikrovlnky, počítače, magnetofóny, hi-fi veže, reproduktory, gramofóny, kuchynské roboty a malé spotrebiče, fén, holiaci strojček, ručné elektrické náradie, ...

 

Dobrá rada: Elektroodpad je vhodné odovzdať v celistvosti - nechýba mu napr. kábel a pod.

 

 

 

TETRAPACKY

 • Je možné priniesť na zberný dvor v čase otváracích hodín, pri väčšom množstve po dohode zabezpečí odvoz obecný úrad.
 • Patrí sem: nápojové kartónové obaly od mlieka, smotany, vína, džúsov, ...

 

Dobrá rada: Nápojové kartónové obaly je vhodné zbaviť hrubých nečistôt - vypláchnuť, dovolené je ponechať na obaloch uzávery a etikety. Zbierajú sa zošliapnuté tak, aby bol ich objem čo najmenší.

 

 

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD RASTLINNÉHO PÔVODU

 • Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad, na iné miesta než na to určené, alebo tento odpad spaľovať.
 • Obec Ladce nevykonáva zber triedeného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, nakoľko občania sú povinní tento odpad kompostovať vo vlastnom kompostovacom zásobníku. V prípade vzniku väčšieho množstva tohto odpadu môže občan tento odpad bezplatne priviesť na zberný dvor. Triedený zber tohto odpadu je pre obec finančne veľmi náročný a preto pracujeme na projekte na získanie kompostérov.
 • Patrí sem: zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinky z orecha, kvety, tráva, lístie, seno, slama, hlina, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, vata, drevný popol (vychladnutý), vlasy, chlpy, trus malých zvierat (bylinožravých zvierat, takže žiadne psie a mačacie výkaly, tie by kompost znehodnotili), papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, v malom množstve aj drevitá vlna, triesky, hnedá lepenka, novinový papier a pod.
 • Nepatrí sem: šupky z citrusového ovocia (banány nie sú citrusy a navyše šupky obsahujú veľa pre pôdu užitočného draslíka), mäsité zvyšky jedla, mliečne výrobky, kosti, kamene, obväzy, cigaretové ohorky, piliny z drevotriesky, uhynuté zvieratá, chemicky ošetrené zvyšky, trus mäsožravých zvierat, ...

 

Dobrá rada: Kompostovanie je prírode najbližší spôsob, ako nakladať s organickými zbytkami. Bioodpad tvorí 45% hmotnosti celkového množstva komunálneho odpadu! Kompostovanie šetrí priestor v smetnej nádobe a šetrí aj prírodu. Navyše správne kompostovanie prináša kvalitné hnojivo pre vašu záhradu. V našom okolí je veľa ľudí, ktorí chovajú, alebo pestujú. Skúste napríklad zvyšky jedál nosiť susedovým prasiatkam, alebo sa dohodnúť na používaní spoločného kompostéru.

 

 

 

POUŽITÉ BATÉRIE, AKUMULÁTORY

 • Použité batérie a akumulátory môžete bezplatne odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín. Prenosné batérie (napr. batérie do mobilných telefónov, tzv. tužkové batérie) môžu občania odovzdať aj na obecnom úrade, v obchode s potravinami a na zbernom dvore.
 • Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich. Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory napr. pouličným zberačom a pod., pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

Dobrá rada: Drobné batérie zbierajte doma do malej nádoby a vezmite ich so sebou, keď pôjdete do obchodu alebo na úrad - tu nájdete ich zberné miesto.

 

 

 

NEBEZPEČNÝ ODPAD

 • Patrí sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

Dobrá rada: Odpad s obsahom škodlivín je občan povinný vytriediť z komunálneho odpadu (nehádzať ho tam). Odovzdať ho môže na zbernom dvore počas prevádzkových hodín, treba ho však bezpečne uskladniť a previesť.

 

 

 

TEXTIL

 • Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov na zbernom dvore obce.
 • Patrí sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

Dobrá rada: Vhodný textil na separovanie je suchý a čistý - len tak sa môže ďalej využiť (napríklad v charite). Znečistený textil zabaľte zvlášť a upozornite naň pracovníkov zberného dvora. Sledujte akcie vo vašom okolí, často je možné nepoškodený textil a obuv darovať sociálne slabším občanom.

 

 

 

POUŽITÉ JEDNORÁZOVÉ PLIENKY

 • Použité jednorazové plienky je možné odovzdať na zbernom dvore počas prevádzkových hodín.

 

Dobrá rada: Vrecia na plienky dostanete zadarmo na zbernom dvore. Nepoužívajte iné, pretože inak nám ich spoločnosť, ktorá plienky likviduje, nevezme. Zvážte separovanie plienok, zaberajú v komunálnom odpade veľmi veľa miesta.

 

 

 

LIEKY

 • Veterinárne a humánne lieky je zakázané vhazdovať do akýchkoľvek zberných nádob. Lieky sa odovzdávajú do zbernej nádoby v lekárňach.

 

Dobrá rada: Lieky po expirácii alebo nepoužité lieky skladujte doma bezpečne v nádobe a pri návšteve lekárne ich vezmite so sebou. Lekáreň máme aj v Ladcoch.

 

 

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

 • Drobný stavebný odpad (DSO) sa odovzdáva na zbernom dvore za poplatok počas prevádzkových hodín zberného dvora. Poplatok sa uhrádza len v hotovosti. Cena 0,03,- €/ 1 kg.
 • Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier, lepenku. DSO nepatrí do nádoby na komunálny odpad, ani mimo nej!
 • Patrí sem: drobný stavebný odpad, ktorý vyprodukujú občania, ako napr. zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

Dobrá rada: Ak nemáte možnosť doviesť si na zberný dvor DSO individuálne, môžete si objednať vlečku alebo multikáru z obecného úradu. Poplatok za DSO sa navýši o poplatok za odvoz, no celá vaša starosť bude spočívať len v naložení DSO na vozidlo.

 

 

 

PNEUMATIKY

 • Zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky.

 

Dobrá rada: Pneumatiky môžete bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík bez podmienky viazania sa na kúpu novej pneumatiky.

 

 

 

OBJEMNÝ ODPAD

 • Je to odpad, ktorý sa svojou veľkosťou nevôjde do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Nesmie sa ani odkladať k týmto nádobám.
 • Patrí sem: rôzne časti nábytku, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry - ak sú súčasťou komunálneho odpadu, ...

 

Dobrá rada: Fyzická osoba, ktorá je poplatníkom v obci, môže objemný odpad priviesť na zberný dvor počas prevádzkových hodín. V prípade, že ho nemá ako odviesť, ponúka OcÚ spoplatnený odvoz - treba sa dohodnúť telefonicky alebo osobne.

 

 

 

KNIHY

 • Staré ale aj nové, no nepotrebné knihy je možné odovzdať na obecnom úrade alebo ich separovať do kontajnerov na papier. V prípade výkupu papiera je potrebné otrhať z kníh tvrdý obal.

 

Dobrá rada: Skúste sa spýtať známych, knižnice, školy, či vaše knihy nepotrebujú, prípadne darujte knihy do antikvariátu - ak ponúka túto možnosť, nemocnice, škôlky alebo čakární (napr. detské knihy).

 

Všetky podrobnosti týkajúce sa komunálneho odpadu nájdete vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo vo VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce (klinite pre zobrazenie VZN). Informácie o poplatkoch a odpadoch získate tiež priamo alebo telefonicky na obecnom úrade.