Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Správne poplatky

Správne poplatky vyberané obcou v hotovosti

1/ Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí

5,00 €
 
   

2/ Osvedčenie odpisu (fotokópie) listín, dokladov, za každú aj začatú stranu 

- v slovenskom jazyku 1,50 €

- v cudzom jazyku

3,00 €
   

3/ Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za  každý podpis 

  1,50 

 - odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu

 5,00 €
- apostille 10,00 €

- osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov 

 1,50 
   

4/ Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 

 1,50 
 5/ Vyhlásenie v obecnom rozhlase (fyzické osoby aj podnikatelia)  
6/ Uzavretie manželstva  

- povolenie uzatvoriť manželstvo na inom než príslušnom  matričnom úrade štátnymi občanmi SR 

 16,50 €

- uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom štátnymi občanmi SR 

 16,50 €

- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby štátnymi občanmi SR /položka 18c/

 16,50 

- povolenie uzatvoriť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 

  66,00 -€

- povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než příslušným matričným úradom medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami  

  33,00  €

- uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 

  66,00  €

- uzavretie manželstvamedzi cudzincami 

 165,50 €

- uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt

199,00 €

7/ Povolenie zmeny priezviska:
 

- hanlivého alebo neosobného mena a hanlivého priezviska

3,00 €

- priezviska maloletých detí 

33,00 

- mena alebo priezviska v  ostatných prípadoch 

100,00 


8/ Vydanie rybárského lístka 

 

- týždený

1,50 €

- mesačný

3,00 €

- ročný

7,00 €

- trojročný

17,00€


9/ Výherné hracie prístroje

 
- udelenie ind. licencie na prevádzkovanie hazardních  hier  - za každý výherný hrací prístroj 1500,00€
 - vydanie rozhodnutia o zmene licencie na VHP  200,00 €
 - vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení videohier  100,00 €