Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Správne konanie - výrub drevín

 

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny:

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

 

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť:

  • buď písomne na adresu : Obec Ladce, Obecný úrad, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce
  • alebo elektronicky na adresu: l.sedikova@ladce.sk

v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ: Zdenka Herčková, Janka Kráľa 493, 018 63 Ladce žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – jedľa a breza, ktoré rastú na pozemku KN-C 1237, k.ú. Ladce, z dôvodu, že dreviny stoja v bezprostrednej blízkosti rodinného domu. V prípade silného veterného počasia dochádza k nakláňaniu drevín smerom k rodinnému domu, pričom hrozí zrútenie na rodinný dom, čím môže dôjsť k značným materiálnym škodám a v neposlednom rade aj k ohrozeniu života osôb, zdržujúcich sa v rodinnom dome (cit. zo žiadosti).

 

 

  • Správne konanie začalo dňa 23. 04. 2018

 

Súbory na stiahnutie