Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Správne konanie - PK Doprastav, a.s.

 

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNEHO KONANIA, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť:

  • buď písomne na adresu : Obec Ladce, Obecný úrad, Hviezdoslavova 599/599, 018 63 Ladce
  • alebo elektronicky na adresu: l.sedikova@ladce.sk
  • v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

 

Žiadateľ: PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín – krovitý porast o výmere 1 500 m 2 , 1 ks jabloň, 3 ks buk lesný, 16 ks jelša, ktoré rastú na pozemku KN-C 2073/1, k.ú. Ladce, z dôvodu rozšírenia ťažby v dobývacom priestore Tunežice. Správne konanie začalo dňa 20. 02. 2018.

 

  • Zverejnené dňa: 20. 02. 2018

 

Súbory na stiahnutie