Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Priznanie daní z nehnuteľností

 

Obec Ladce ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2016 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Ladce, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2017. Povinnosť daňovníkov je aj ohlásiť nadobudnutie alebo stratu psa. Povinnosť podať priznanie sa týka aj tých daňovníkov, ktorým bolo vydané stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, realizovali drobnú stavbu, a pod. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia. 

 

  • Sadzby pre daň z nehnuteľností na rok 2016 sa nemenili, ostali pôvodné, aké boli v roku 2016 a 2015. 
  • Daň za psa sa nemenila, sú platné sadzby ako v roku 2016:  
    • a) v rodinných domoch 5€/pes  
    • b) v bytových domoch 10€/pes 
  • Poplatok za KO na rok 2017 zostal nezmenený, pre fyzické osoby je 23 €/osoba a poplatok za DSO je 0,030 €/kg


Upozorňujeme všetkých občanov, že povinnosť platiť miestny poplatok za KO a DSO je stanovená zákonom a má ju každý občan SR. V prípade akýchkoľvek zmien pri určovaní výšky miestneho poplatku za KO a DSO občan je povinný nahlásiť všetky zmenené skutočnosti najneskôr do 30 dní, kedy zmena skutočností nastala! 

 

Vzhľadom na to, že náklady na odpadové hospodárstvo obce sú vysoké, dôrazne žiadame všetkých občanov, aby zodpovedne nahlásili počet osôb, ktoré sa v domácnosti zdržujú a produkujú odpad. Obec im vydá potvrdenie, že sú evidovaní ako platitelia odpadu v obci Ladce do miesta ich trvalého bydliska.