Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Prihlášky do Materskej školy Ladce

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, že prihlášky detí do MŠ    na šk. rok 2017/2018 si môžu vyzdvihnúť u riaditeľky, príp. u.p. uč. Grmanovej / pavilón A na poschodí / .

 

ZÁPIS detí na predprimárne vzdelávanie v materskej škole k nasledujúcemu šk. roku 2017/2018 sa uskutoční od 1. 3. 2017 – 31. 3. 2017 v čase od 7,00 hod. do 15,30 hod. v riaditeľni MŠ, príp. v pavilóne A na poschodí.

 

PODMIENKY PRIJATIA dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ:

  • do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zák. zástupcu, vo veku spravidla od troch do šiestich rokov, deti s odloženou povinnou šk. dochádzkou a s dodatočne odloženou povinnou šk. dochádzkou
  • deti sa do MŠ prijímajú na základe písomnej žiadosti zák. zástupcu, ktorú predloží riaditeľovi materskej školy. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnom  stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast
  • ak ide o dieťa so špeciálnymi vých. potrebami, zák. zástupca predloží okrem žiadosti aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva
  • prednostne sa do MŠ prijímajú deti, ktoré do 31.8. príslušného kalendárneho roku dovŕšia piaty rok veku
  • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, ktoré do 15.4. príslušného kalendárneho roku odovzdajú rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky
  • deti, ktoré do 31. 8. príslušného kalendárneho roku dovŕšili tretí rok veku a do určeného termínu podali žiadosť do MŠ

 

Ak pri prijímaní viac detí súčasne spĺňa uvedené podmienky rozhoduje:

  • prednostne sa príjmu deti, ktoré sú v starostlivosti osamelého zákonného zástupcu
  • deti z rodín v hmotnej núdzi
  • deti, ktoré majú v tunajšej MŠ súrodenca
  • deti, ktorých rodičia sú zamestnaní

Súbory na stiahnutie