Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva:

 

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na 17:00 hod. dňa 15. júna 2017 (štvrtok) do obradnej miestnosti obecného úradu.

 

 

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva obce Ladce
 5. Stanovisko Hlavnej kontrolórky obce Ladce k Záverečnému účtu obce Ladce za rok 2016
 6. Schválenie Záverečného účtu obce Ladce za rok 2016
 7. Schválenie úpravy rozpočtu č. 2 obce Ladce na rok 2017
 8. Návrh plánu práce kontrolnej činnosti Hlavnej kontrolórky obce Ladce na II. polrok 2017
 9. Schválenie nájmu KD Ladce - ZŠ Ladce
 10. Odpredaj časti pozemku KNC 115/1, k.ú. Ladce
 11. Pripomienky a návrhy
 12. Ukončenie zasadnutia 

 

 

Súbory na stiahnutie