Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Pozvánka

 Starosta obce pozýva občanov na verejné  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch, ktoré sa uskutoční dňa 16. marca 2017 (štvrtok) o 17. hodine v obradnej miestnosti obecného úradu

    

Návrh programu :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Schválenie programu rokovania
 4. Správa HK obce Ladce o vykonaných kontrolách alebo prebiehajúcich kontrolách
 5. Vybudovanie kanalizácie v lokalite ulica Ľ.Štúra (IBV za kaštieľom )
 6. Vybudovanie cesty a chodníkov v lokalite ulica Ľ.Štúra (IBV za kaštieľom)
 7. Informácia o čerpaní rozpočtu obce Ladce za IV. štvrťrok 2016
 8. Schválenie úpravy rozpočtu č.1 obce Ladce na rok 2017
 9. Schválenie VZN č.1/2017 o umiestňovaní volebných plagátov
 10. Schválenie VZN č.2/2017 o pohybe psov na území obce Ladce
 11. Schválenie VZN č.3, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia
 12. Pripomienky a návrhy
 13. Ukončenie zasadnutia  

Súbory na stiahnutie