Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce

 

  • Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce
  • Kód projektu v ITMS 2014+: 310011L205
  • Miesto realizácie projektu: obec Ladce
  • Zmluvná výška NFP: 105 298,76 EUR
  • Časová realizácia projektu: od 05/2018 – 02/2019

 

 

Cieľom projektu je predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu na území obce Ladce.

 

Predmetom projektu je

  • nákup 730 ks kompostérov o objeme 1050 litrov pre domácnosti
  • nákup 101 ks kompostérov o objeme 1050 litrov na verejné priestranstvá.

 

 

Obstaranie kompostérov sa realizuje s cieľom predchádzania vzniku BRKO z domácností a zo
záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Za účelom nákupu kompostérov obec zrealizovala podrobnú analýzu potreby kompostérov s
ohľadom na veľkosť zelených plôch a počet členov domácností.

 

 

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk