O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Oznámenie výsledku vybavenia petície

 

Petícia za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka Kráľa (č.d. 510 - 517, 526 - 528, 549) a ul. J. Bottu (č.d. 123 - 126, 182) v Ladcoch

 

Zdôvodnenie vybavenia:
Obecný úrad Ladce po predložení petície preveril petíciu z hľadiska jej formálnych náležitostí podľa zákona č.85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „petičný zákon“) s preverením všetkých odovzdaných podpisov. Petícia bola podaná v súlade s petičným zákonom. Petícia je písomná, označená slovom petícia a jej obsahom je predmet verejného záujmu. Táto petícia bola zahrnutá do programu zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15. 03. 2018. Starosta obce oboznámil poslancov s petíciou za vybudovanie kanalizácie na ulici Janka Kráľa (č.d. 510-517,526- 528,549) a ulici Jána Bottu (č.d. 123-126,182) v Ladcoch. Zároveň predložil k nahliadnutiu vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti kanalizácie v uvedenej lokalite, ktorá by mala viesť pod prístupovú cestu k rodinným domom cez pozemky v súkromnom vlastníctve.

 

Za Petičný výbor sa vyjadril p Bohumil Uríček. Navrhol majetkovo – právne vysporiadať súkromné pozemky do vlastníctva obce aj bez toho, že by sa jednalo o kanalizáciu. Poslanci v diskusií navrhli uskutočniť jednanie s vlastníkmi pozemkov o možnosti ich odkúpenia do vlastníctva obce. Návrhová komisia v zložení Mgr. Beáta Kolenová, Gabriela Melicherová, František Meliš predložili na zasadnutí Obecného zastupiteľstva návrh na uznesenie č.10/2018, ktorým Obecné zastupiteľstvo Berie na vedomie Petíciu občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka Kráľa (č.d. 510-517, 526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) v Ladcoch. Prerokovalo Petíciu občanov za vybudovanie kanalizácie na ul. Janka Kráľa (č.d. 510-517, 526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) v Ladcoch a odporúča starostovi obce uskutočniť jednanie s vlastníkmi pozemkov cez ktoré vedie prístupová cesta k rodinným domom na ul. Janka Kráľa (č.d. 510-517, 526-528, 549) a ul. Bottova (č.d. 123-126, 182) o možnosti ich odkúpenia do vlastníctva obce Ladce, z dôvodu vybudovania kanalizácie cez tieto pozemky. Toto uznesenie schválili všetci prítomní poslanci (Dominik Koštialik, František Meliš, Bohumil Turza, Vladimír Chovanec, Ing. Monika Števanková, Gabriela Melicherová, Ing. Ján Abrahámovský, Mg. Beáta Kolenová).

 

 

  • Pozrieť dokument Petícia
  • Zverejnené dňa: 19. 03. 2018