Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Oznámenia o dražbe

 

Oznámenia o dobrovoľnej dražbe v obci Ladce:

 

Dražba: nehnuteľnosť v obci Ladce

 • na LV č. 3395 ako stavba - rodinný dom súp. č. 70, ktorý je postavený na pozemku - parcele C-KN parc. č. 275, v spoluvlastníckom podiele 1/2 + 1/8 +1/8 + 1/8 +1/8,
 • na LV č. 17 ako: pozemok - parcela C-KN parc. č. 275 o výmere 365 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 1/4 +1/4 + 1/4; pozemok - parcela C-KN parc. č. 276 o výmere 122 m2, druh pozemku záhrady, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4; pozemok - parcela C-KN parc. č. 277/1 o výmere 314 m2, druh pozemku záhrady, v spoluvlastníckom podiele 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4.
 • Dátum konania dražby: 02. 05. 2018 o 10:00 hod., Martin
 • Najnižšie podanie: 43 400,- €
 • Dražobná zábezpeka: 6 000,- €
 • Najnižšie prihodenie: 500,- €
 • Všeobecná hodnota predmetu dražby: 43 400,- €
 • Obhliadka č. 1: 16. 04. 2018 o 11:00 hod.
 • Obhliadka č. 2: 17. 04. 2018 o 11:00 hod.
 • Link na fotky
 • Pozrieť oznámenie o dražbe a podrobnosti