Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Nové knihy do knižnice - získané z Fondu na podporu umenia

Žiadateľom a realizátorom predkladaného projektu je Obec Ladce. Aktivity budú realizované Obecnou knižnicou Ladce, ktorej je obec zriaďovateľom. Zriaďovacia listina je z 13. 1. 2005. Knižnica je registrovaná v registri knižníc pod číslom 3998/2000-400/4935. Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch budovy kultúrneho domu resp. obecného úradu. V roku 2016 si knižnica pripomenie 90. výročie od doby, kedy Matica slovenská poslala obci tridsať kníh /r.1926/. Tento akt bol súčasťou projektu, v rámci ktorého mienila Matica slovenská posielať postupne sady kníh na všetky obce a za pomoci miestnych výborov a škôl mali vznikať obecné knižnice. Tento zámer sa v Ladcoch vydaril vynikajúco. Vo februári  v r. 1927 dostali opäť tridsať knižiek, obec dala zhotoviť pre knihy skriňu, ktorá bola umiestnená v škole a učitelia začali občanom postupne požičiavať prvé knihy. Fond knižnice sa postupne rozrástol tak, že v roku 1931 schvaľuje obecné zastupiteľstvo knižničný výbor.

V deväťdesiatych rokoch prevzal knižnicu do správy Obecný úrad v Ladcoch. Napriek finančným problémom a enormnému zdraženiu kníh sa podarilo v 90 – tych rokoch udržať knižnici štandardné ukazovatele. Po nástupe nového tisícročia sa obec začala prioritne venovať budovaniu infraštruktúry a knižnici sa nedostávala taká pozornosť, ktorú by si zasluhovala.

 

Dnes má obec od konca roku 2014 nové vedenie, ktoré má záujem prinavrátiť knižnici a jej čitateľom popularitu, ktorú mala pred rokmi. Dopĺňanie knižničného fondu bolo v predchádzajúcich ôsmich rokoch realizované len sponzorsky, čo negatívne poznačilo záujem čitateľov o knižnicu. Od roku 2016 obecné zastupiteľstvo vyčlení minimálnu čiastku  z rozpočtu obce, ktorá bude pravidelne určená na dopĺňanie knižničného fondu s cieľom prinavrátiť knižnici pôvodnú popularitu.

Vedenie obce si je vedomé, že ani toto opatrenie nebude postačujúce a hľadá iné zdroje na financovanie nákupu knižného fondu, čoho dôkazom je aj schválená žiadosť o projekt pre obecnú knižnicu.

 

Hlavným cieľom projektu je doplnenie a dotvorenie kvalitného fondu. Vedomostná spoločnosť sa opiera o vzdelanú populáciu, pričom knižnice sú od nepamäti nositeľmi vzdelanosti a osvedčenými inštitúciami pri zhromažďovaní a uchovávaní informácií, s jedinečnou strategickou príležitosťou ovplyvniť vzdelanostnú a vedomostnú úroveň obyvateľov.

Knižnica bez dostatku novej knižnej produkcie stráca svoju prioritu – zabezpečovať  a sprístupňovať aktuálne zdroje informácií  širokej verejnosti.

 

Rozpočet projektu:   nákup kníh  - 4050,- Eur

Žiadaná podpora z Fondu na podporu umenia 04/2016 - 3847,00 Eur

Spolufinancovanie : vlastné zdroje - 203,00 Eur

Schválená podpora z Fondu na podporu umenia v 09/2016 -  1000,00 eur

Spolufinancovanie obcou - 60,00 Eur

 

Počet knižných jednotiek  zakúpených  z projektu :  153 ks

Nové tituly kníh sa spracovávajú a zaraďujú do knižničného fondu a budú náležite spropagované p. Rieckou Rudolfínou, ktorá sa stará  zodpovedne a s nadšením o chod našej obecnej knižnice v Ladcoch a týmto pozýva všetkých čitateľov , záujemcov – všetky vekové skupiny do  priestorov knižnice , aby si mohli vybrať z novonakúpených knižných  titulov.