Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Návrh na schválenie zníženia poplatku za komunálny odpad

 

Vzhľadom k zvýšeniu triedeného zberu a následného zníženia komunálneho odpadu a nákladov na jeho likvidáciu Komisia pre životné prostredie navrhla zmenu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, konkrétne čl. 11 bod 2 písm. a, teda zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre fyzické osoby o 1€.

 

 

  • Pozrieť dokument Návrh VZN 2017
  • Zverejnené dňa: 22. 11. 2017
  • Zvesené dňa: 22. 11. 2017
  • Možnosť podať námietky je do 06. 12. 2017

 

Súbory na stiahnutie