Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu

 

Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže oznámiť ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, a to orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v obvode ktorej sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 

  • Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo obci, v obvode ktorej sa táto nehnuteľnosť nachádza.
  • Nahlasovanie nezákonne umiestneného odpadu obci písomne je na adresu: Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova 599, 018 63 Ladce alebo elektronicky na e-mailovú adresu starosta@ladce.sk.
  • V prípade, že chcete upozorniť na čiernu skládku alebo nezákonné nakladanie odpadu, môžete tak urobiť anonymne, prostredníctvom dotazníka "Spýtajte sa starostu".