Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Máte problém so základnou alebo materskou školou v Ladcoch?

 

Objavil sa nejaký problém v súvislosti so vzdelávaním a výchovou vašich školopovinných detí  alebo máte problém s komunikáciou s vašou školou?

Rodičia sa veľakrát stretávajú s problémami, ktoré potrebujú vyriešiť a objasniť vo výchove a vzdelávaní svojich detí. Mnohokrát vidia veci inak ako pedagóg alebo vychovávateľ. No nechcú problém riešiť na pôde školy z rôznych dôvodov.

 

Preto obecné zastupiteľstvo tento rok schválilo fungovanie novej Komisie pre školstvo a vzdelávanie.

 

Jej prvoradým cieľom je zlepšenie podmienok vo vzdelávacom procese v našich vzdelávacích inštitúciách. Pomôcť poslancom nastaviť rozpočet obce tak, aby sme nasmerovaním našich investícii zlepšili vyučovací proces našich detí. Ale aj aby sa na našich školách vytvorili dobré podmienky pre výchovu a vzdelávanie, dobrá komunikácia medzi pedagógmi a rodičmi a dobrá psychická pohoda pre všetkých zúčastnených vo vyučovacom procese.

 

Napríklad konflikty s vedením školy, s učiteľmi, so žiakmi, rodičmi, systémom vzdelávania, fungovaním školy alebo s čímkoľvek iným je možné riešiť prostredníctvom komisie. Zloženie komisie je absolútne nezávislé od škôl, preto poskytne nestranný pohľad na riešenie problému po vypočutí oboch strán a prednesie dotknutým osobám a vedeniu obce návrh ako možno vzniknutú situáciu riešiť. Preto chceme aj touto formou podať pomocnú ruku našim občanom - rodičom v prípade, že majú akýkoľvek problém týkajúci sa základnej alebo materskej školy v Ladcoch.

 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie:
Predseda: RNDr. Iveta Liptáková
Členovia: Irena Gajdošíková, Ing. Zuzana Malovcová Seidl, Mgr. Silvia Gajdošíková, Dominik Koštialik

 

Uvedomujeme si, že k spokojnosti všetkých zúčastnených (žiak, rodič, učiteľ) je potrebný vzájomný dialóg (všetkých strán). Preto v prípade, že sa vyskytne problém, ktorý treba riešiť, prosím, obráťte sa či už na kompetentných v jednotlivých školách alebo na našu komisiu. Riešme problémy na verejných fórach až po vyčerpaní všetkých dostupných možností.