Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Triedenie odpadov v obci Ladce už aj do farebných kontajnerov

Koncom augusta boli v našej obci rozmiestnené ďalšie modré 1100 l nádoby na papier v počte 10 ks a ďalších 5 kusov červených kontajnerov na kov. V sídliskovej časti sa občanom zjednodušilo riešenie triedenia odpadu. Vytvorili sa viaceré zberné hniezda na štyri zložky vytriedeného odpadu, a to plasty, papier, sklo a kovy. Naďalej však ostáva možnosť odovzdať tieto zložky aj na zberný dvor alebo podľa zberového kalendára. Frekvencia vývozu kontajnerov na separovaný odpad je v rôznych intervaloch, z tohto dôvodu prosíme všetkých občanov, aby stláčali nielen plastové obaly ale aj kovové obaly.

 

Modré kontajnery

Do modrých kontajnerov PATRÍ: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, krabice, kartóny, papierové obaly a pod.

!!! krabice a kartóny rozložiť !!!

Do modrých kontajnerov NEPATRÍ: mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby.

 

Červené kontajnery

Do červených kontajnerov PATRÍ: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením)

!!! plechovky stláčať, vysypať z plast. vriec a plast. vrece vhodiť do nádoby na plast!!!

!!! nápojové kartóny – tetrapacky patria na Zberný dvor!!!

Do červených kontajnerov NEPATRÍ: kovové obaly od farieb a lepidiel, chemikálií, kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. zubné pasty a nápojové kartóny.

 

Zelené kontajnery

Do zelených kontajnerov PATRÍ: nevratné obaly zo skla od nápojov, sklenené nádoby, zaváracie poháre bez obsahu, tabuľové sklo, sklenené črepy a pod.

!!! nevhadzovať plné zaváraninové poháre, len prázdne a opláchnuté !!!

Do zelených kontajnerov NEPATRÍ: porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, umývadlá a pod.

 

Žlté kontajnery

Do žltých kontajnerov PATRÍ: PET fľaše od nápojov, (ich objem je potrebné najskôr znížiť napr. zošliapnutím, stlačením), kelímky, igelitové vrecká, fólie, polystyrén a pod.

!!! plastové fľaše stláčať !!!

Do žltých kontajnerov NEPATRÍ: PET fľaše od potravinársky olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb a pod.

 

Ďalšie informácie o triedení môžete získať aj na webových stránkach: https://www.envipak.sk/sk/ZELENY-BOD/Ako-separovat-odpad.alej http://www.triedenieodpadu.sk/ http://www.ladce.sk/co-separovat/ http://www.priateliazeme.sk/spz/ http://www.zelenaskola.sk/

Súbory na stiahnutie