Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu

Hlavným cieľom projektu podporeného z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia s názvom „ Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu“  je doplnenie a dotvorenie kvalitného pre čitateľov knižnice pútavého knižničného fondu, poskytnúť knižné novinky z oblastí ich záujmu k uspokojeniu ich kultúrnych, informačných, vzdelávacích a rehabilitačných potrieb a tým zabezpečiť základnú funkciu knižnice v našej obci – zvýšiť záujem nových potencionálnych čitateľov o služby Obecnej knižnice najmä detského čitateľa , mládeže , a dospelých.

Obecná knižnica Ladce má plniť funkciu nielen informačnú, vzdelávaciu , ale najmä oddychovú – relaxačnú nachádzajúcu sa v príjemnom prostredí obecného úradu Ladce na prízemí.

 

Časový harmonogram projektu č. 16-613-03632 :

  1. Začiatok realizácie projektu:  príprava, podanie projektu  apríl 2016
  2. Výber aktuálnych knižných titulov vhodných pre rozšírenie knižničného fondu : máj 2016 – júl 2016
  3. Nákup kníh a ich zaradenie do knižničného fondu: október 2016
  4. Prezentácia nových titulov v školách a organizáciách obce: november 2016
  5. Príprava aktivít na rok 2017 – december 2016

Zverejnené: 26. 10. 2016

Zvesené: 31. 12. 2021