Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Projekty

PROJEKTY OBCE LADCE – EUROFONDY, DOTÁCIE, GRANTY

 1.  Zrealizované projekty v roku 2016
 2.  Schválené projekty v roku 2016 – ešte neukončené
 3.  Podané projekty v roku 2016 a 2017 – investičné zámery obce

 

 1.   Zrealizované projekty  2016

 

 1. Výstavba multifunkčného ihriska

Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR

Popis projektu: Predmetom žiadosti  bola  komplexná výstavba multifunkčného ihriska v obci.

Požadovaná suma:  40.000

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  116 987,11 €

Výstavba MI pozostávala z výkopových prác, odvodnenia celej plochy, napojenia elektroinštalácie, položenia vrstiev  pod hraciu plochu, betónovanie prvkov , osadenie osvetlenia, mantinelov , sietí  a uvedenia do prevádzky ku samotnému bezpečnému užívaniu.

Získaná dotácia z Úradu vlády SR : 40 000 €

 

 1. Zlepšenie dostupnosti triedeného zberu v Ladcoch

Poskytovateľ dotácie: Envirofond

Popis projektu: Predmetom žiadosti  bol nákup zberných nádob pre obec Ladce v rámci triedeného zberu , čo sa podarilo úspešne zrealizovať a naučiť tak občanov obce správne triediť komunálny odpad.

Požadovaná suma:  26 255,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  38 223,60 €

Získaná dotácia z Environfondu  :   23 815,20 €

 

 1. Spracovanie územného plánu obce

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Popis projektu: Predmetom žiadosti  bolo nové doplnenie zmien  „ Zmeny a doplnky č.1 „  do územného plánu obce Ladce.

Požadovaná suma:  3122,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  4 460,- €

Územný plán v obci Ladce bolo potrebné zaktualizovať a doplniť ho o nové bytové prvky a rozšíriť o zóny priemyselné /investorské/ , rekreačné – oddychové , obytné.

Celý rok 2016 prebiehali intenzívne rokovania so zástupcami dotknutých obcí a štátnych inštitúcií z dôvodu zaujatia odborných stanovísk k nášmu strategickému rozvoju obce a jeho okolia.

Získaná dotácia z MDVaRR  SR : 3 122 €

 

 1. Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu

Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia

Popis projektu: Predmetom žiadosti  bol nákup kníh do obecnej knižnice Ladce.

Potreba realizácie tohto projektu vyplývala najmä z potreby zaktualizovať knižničný fond v obecnej knižnici, zmodernizovať priestory knižnice a vybaviť ju elektronizáciou, z časti sa nám podarilo zrealizovať  naše zámery a to nákupom  kníh do fondu v počte 153 ks.

Požadovaná suma:  1000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  4050,- €

Získaná dotácia z MK SR : 1000,- €

 

 1. Podpora opatrovateľskej služby

Poskytovateľ dotácie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Požadovaná suma dotácie :  507,- € na výkon jednej opatrovateľky

Popis projektu: Predmetom žiadosti  bolo  zvýšenie  počtu opatrovateliek o 14 plných pracovných úväzkov s cieľom zabezpečiť rozšírenie opatrovateľských služieb pre všetkých záujemcov z radov našich spoluobčanov.

Projekt sa nám podarilo úspešne zrealizovať  len sčasti a to  len o  5 nových opatrovateliek , ktoré pracujú na plný pracovný úväzok od 1.12.2016 pod zamestnávateľom  obce Ladce. Ostatní záujemcovia odstúpili počas procesu vybavovania alebo vzhľadom na zmeny podmienok výzvy sa stali neoprávnenými žiadateľmi.

V roku 2016 obec Ladce získala dotáciu : 5577 €

V roku 2017 obec Ladce získa ( predpoklad ) : 5577 €

 

 1. Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa

Poskytovateľ  financií: PCLA, a.s. Ladce  a Obec Ladce

Popis projektu: Predmetom investície je komplexná oprava ulice Janka Kráľa – nový asfaltový povrch v dĺžke 1,9 km, v časti Horné Ladce oprava ciest po výstavbe kanalizácie a výstavba ciest v časti od

PCLA, a.s. Cieľom rekonštrukcie komunikácii sú všetky komunikácie v Horných Ladoch a ich odvodnenie okrem časti ulice Jána Bottu.

Požadovaná suma:  360 000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  400 000,- €

 

 1. Rekonštrukcia ulice Záhradná

Poskytovateľ investície: Obec Ladce, PCLA a.s. Ladce

Popis projektu: Predmetom investície bola oprava ulice Záhradná  a chodník .

Projekt sa realizoval  v mesiaci 08 -09/2016, rekonštrukčné práce prebiehali  v spolupráci s PCLA,a.s. a cieľom bola oprava komunikácie poškodenej po výstavbe kanalizácie pri novostavbe kostola Božieho Milosrdenstva. 

Požadovaná suma:  23 000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  40 000,- €

 

 1. Rekonštrukcia ulice Vážska

Poskytovateľ investície: PCLA, a.s. Ladce

Popis projektu: Predmetom investície bola celková rekonštrukcia komunikácie a položenie betónového  povrchu a odvodnenie komunikácie.

Požadovaná suma:  50 000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  50 000,- €

 

                  2. Schválené projekty  2016 - neukončené

 

1. Komplexná modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce

Poskytovateľ dotácie: Slovenská inovačná a energetická agentúra                                                                                                                                   

Popis projektu:  Predmetom žiadosti je  celková rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena okien , nový zdroj vykurovania KD.

Predpokladaný termín realizácie:  06/2017

Požadovaná suma:  1 191 676,70 €

Celkové rozpočtové náklady na  projekt:  1 254 396,53 €

 

2.Výmena okien na ZŠ Vážska - ŠJ

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo financií SR, na základe uznesenia Vlády SR

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je výmena okien v školskej jedálni  a ŠK v ZŠ Vážska.

Požadovaná suma:   13 500,- € 

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  10 000,- €

Získaná dotácia z MF SR :  6000,- € – boli vymenené okná v jedálni a kuchyni

 

3.Výmena okien, parkiet, elektroinštalácie budovy telocvične v ZŠ Ladce

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu  SR

Termín realizácie:  do 31.3.2017

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je financovanie havarijnej situácie okien, parkiet, elektroinštalácie budovy telocvične v ZŠ Ladce.

Požadovaná suma:   42 888,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  45 000,- €

Pridelené finančné prostriedky z MŠ SR :  42.888,- €

 

4.Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce – I.etapa

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Termín realizácie: do 31.12.2017

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.

Požadovaná suma:  23 968,- €    / schválená dotácia: 15 000,- €/

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  30 000,- €

Získaná dotácia z MV SR :  15.000,- €

 

   3. Podané projekty  2016 , 2017 – investičné zámery

 

1.Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce

Žiadosť  zamietnutá v r. 2016

Poskytovateľ dotácie: Envirofond

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečenie komunálneho odpadu cez kompostery.

Požadovaná suma:  167 722,12 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  176 549,60 €

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečenie komunálneho odpadu cez kompostery.

 

Opäť sa bude podávať žiadosť v r. 2017, čaká sa na Výzvu

 

 

2.Obnova kultúrnych pamiatok

Poskytovateľ investície: Obec  Ladce, MK SR Ba

Popis projektu: Predmetom investície je rekonštrukcia pomníka Padlým a umučeným v SNP – národnej kultúrnej pamiatky na križovatke s novým premiestnením do centrálnej zóny pred obecný úrad.

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  22 000,- €

Čaká sa na Výzvu MK SR Ba

 

3.Detské ihrisko Tunežice

Poskytovateľ  investície: Obec Ladce, Nadácia SPP /Slovenský Plynárenský Priemysel /

Termín realizácie:  08/2017

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je rekonštrukcia ihriska v Tunežiciach a jeho dobudovanie – workout ihrisko + hracie prvky pre deti za osvetovú besedu  v Tunežiciach.

Požadovaná suma:  2000 € z Nadácie SPP – získané v plnej výške

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  11 000,- €

 

4.Parkovisko pred cintorínom v Ladcoch

Poskytovateľ investície: Obec  Ladce

Popis projektu: Predmetom investície je odkúpenie pozemku od NDS a z tohto pozemku vybudovať parkovisko pre návštevníkov cintorína v Ladcoch

Cena pozemku:  znalecký posudok – odkúpenie pozemku – Kúpna zmluva schválená OZ zo dňa 18.5.2017

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  50 000,-€

 

5.Rekonštrukcia chodníka na ul. Hviezdoslavova od domu č. 83 po dom č. 63

Poskytovateľ investície: Miestni  súkromní darcovia  / RNDr. P. Janešík  a p. Strážnický F./  +  Obec  Ladce

Žiadosť o dotáciu podaná aj na Úrade vlády SR - neschválená

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je komplexná oprava chodníka na ulici Hviezdoslavova .

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  47 257,56 €

 

6.Rekonštrukcia chodníka na ul. Hviezdoslavova smer Tunežice

Poskytovateľ investície: Obec  Ladce, PCLA,a.s.

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je komplexná oprava chodníka na ulici Hviezdoslavova smer Tunežice .

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  157 537,03 €

Realizácia: 2017/2018

 

7. Náučný turistický chodník na horu Butkov

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca

Požadovaná suma:  30 000,-  €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  40 000,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je výstavba náučného chodníka s info tabuľami od chaty Muflónka až po novopostavenú krížovú cestu.

 

8.Eko – záhrada Tunežice

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je výstavba Eko záhradky pre deti  aj dospelých v Tunežiciach, pozostáva s vybudovania kamenných a drevených prvkov, kde budú posadené bylinky, zelenina , kvety...

Požadovaná suma:  8000,-  €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  10 000 ,- €

Čaká sa na Výzvu z MŽP 2017

 

9.Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce

Žiadosť  zamietnutá v r.2016

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia - OP KŽP

Požadovaná suma:  111 150,-  €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  117 000,- €

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je kúpa a zaobstaranie 5 ks kontajnerov, traktora, vlečky, multicary

 

10.Rozšíreným Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce – II. etapa

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.

Požadovaná suma:  29 300,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  36 600,- €

 

11.Základná škola Vážska

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu  SR

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je financovanie havarijnej situácie ZŠ podľa výzvy a podmienok.

Požadovaná suma:   190 000,00 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  200 000,00 €

Realizácia projektu: 2018/2019

O.i.  obec získala pre ZŠ na základe Výzvy z 01/2017 aj notebok a stavebnicový systém pre II. Stupeň ZŠ.

 

10.Obecná knižnica – nákup regálov a vybavenia

Poskytovateľ dotácie: Nadácia SLSP, a.s. Ba

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je nákup materiálneho vybavenia do obecnej knižnice.

Požadovaná suma:  5000,- €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  12 448,00 €

 

11.Obecná knižnica – počítačové vybavenie

Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia Ba

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečiť do obecnej knižnice elektronický systém spracovávania knižničných jednotiek nákupom PC a špeciálneho softwaru.

Požadovaná suma:  4923,00 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  5183,- €

 

12.Materská škola Ladce – Zníženie energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov

Poskytovateľ dotácie: Environfond Ba

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečiť nové zdroje tepla pre MŠ a znížiť tak náklady na vykurovanie .

Požadovaná suma:  200 000,00 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  288 000,- €

 

13.Oplotenie Materskej školy Ladce

Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo financií

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je výmena starého plotu za nový, v súčasnosti veľmi poškodený.

Požadovaná suma:  13 500,00 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  24 500,00 €

 

14.Dni obce Ladce – 545.výročie prvej písomnej zmienky obce Ladce a 620. výročie prvej písomnej zmienky o jej časti – Tunežice.

Poskytovateľ dotácie: Trenčiansky samosprávny kraj  

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je spoluúčasť na financovaní uvedenej akcie, ktorá sa bude konať  22.7.- 23.7.2017 v obci Ladce.

Požadovaná suma:  3150,00 €/ schválená 1500,00 €/

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  4970,00 €

Realizácia: 07/2017

 

15.LESY  SR – ul. Cementárska

Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce, Lesy SR

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je oprava komunikácie ul. Cementárska z dôvodu vysokej prašnosti a degradácie vozovky.

Požadovaná suma:  20 000,00 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  63 570,00 € - čaká sa na vyjadrenie

 

16.Ladce – Za kaštieľom IBV

Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je sprístupniť navrhovanú IBV s prepojením so stredom obce, vybudovanie komunikácií, spevnených plôch a chodníka.

Požadovaná suma:  181 471,87 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  181 471,87 €

Realizácia: 2018/2019

 

17.Riešenie NN vedení ul. Tajovského a Záhradná

Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce

Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečiť prekládku stĺpu na Tajovského ulici  a odstránenie podperných bodov na Záhradnej v okolí detského ihriska so zmenou osvetlenia danej komunikácie v tejto časti.

Požadovaná suma:  10 000,00 €

Celkové rozpočtové náklady na projekt:  10 000,00 €