Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Projekty obce Ladce (zrealizované, schválené, aj v riešení)

 

PROJEKTY OBCE LADCE – EUROFONDY, DOTÁCIE, GRANTY

 1.  Zrealizované projekty v roku 2016
 2.  Schválené projekty v roku 2016 – ešte neukončené
 3.  Podané projekty v roku 2016, 2017 a 2018 – investičné zámery obce

 

 

1.  Zrealizované projekty v roku 2016

 

1. Výstavba multifunkčného ihriska

 • Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bola komplexná výstavba multifunkčného ihriska v obci.
 • Požadovaná suma: 40 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 116 987,11,- €
 • Výstavba MI pozostávala z výkopových prác, odvodnenia celej plochy, napojenia elektroinštalácie, položenia vrstiev  pod hraciu plochu, betónovanie prvkov, osadenie osvetlenia, mantinelov, sietí  a uvedenia do prevádzky ku samotnému bezpečnému užívaniu.
 • Získaná dotácia z Úradu vlády SR: 40 000,- €
 • Fotky a článok si môžete pozrieť aj tu.

 

 

2. Zlepšenie dostupnosti triedeného zberu v Ladcoch

 • Poskytovateľ dotácie: Envirofond
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bol nákup zberných nádob pre obec Ladce v rámci triedeného zberu, čo sa podarilo úspešne zrealizovať a naučiť tak občanov obce správne triediť komunálny odpad.
 • Požadovaná suma: 26 255,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 38 223,60,- €
 • Získaná dotácia z Environfondu: 23 815,20,- €

 

 

3. Spracovanie územného plánu obce

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  bolo nové doplnenie zmien „ Zmeny a doplnky č.1 „ do územného plánu obce Ladce.
 • Požadovaná suma: 3122,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4 460,- €
 • Územný plán v obci Ladce bolo potrebné zaktualizovať a doplniť ho o nové bytové prvky a rozšíriť o zóny priemyselné /investorské/, rekreačné – oddychové, obytné.
 • Celý rok 2016 prebiehali intenzívne rokovania so zástupcami dotknutých obcí a štátnych inštitúcií z dôvodu zaujatia odborných stanovísk k nášmu strategickému rozvoju obce a jeho okolia.
 • Získaná dotácia z MDVaRR SR: 3 122,- €

 

 

4. Doplnenie a aktualizácia knižničného fondu

 • Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  bol nákup kníh do obecnej knižnice Ladce.
 • Potreba realizácie tohto projektu vyplývala najmä z potreby zaktualizovať knižničný fond v obecnej knižnici, zmodernizovať priestory knižnice a vybaviť ju elektronizáciou, z časti sa nám podarilo zrealizovať naše zámery a to nákupom kníh do fondu v počte 153 ks.
 • Požadovaná suma: 1000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 4050,- €
 • Získaná dotácia z MK SR: 1000,- €
 • Článok si môžete pozrieť aj tu.

 

 

5. Podpora opatrovateľskej služby

 • Poskytovateľ dotácie: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 • Požadovaná suma dotácie: 507,- € na výkon jednej opatrovateľky
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bolo zvýšenie počtu opatrovateliek o 14 plných pracovných úväzkov s cieľom zabezpečiť rozšírenie opatrovateľských služieb pre všetkých záujemcov z radov našich spoluobčanov.
 • Projekt sa nám podarilo úspešne zrealizovať  len sčasti a to len o 5 nových opatrovateliek, ktoré pracujú na plný pracovný úväzok od 01. 12. 2016 pod zamestnávateľom obce Ladce. Ostatní záujemcovia odstúpili počas procesu vybavovania alebo vzhľadom na zmeny podmienok výzvy sa stali neoprávnenými žiadateľmi.
 • V roku 2016 obec Ladce získala dotáciu: 5577,- €
 • V roku 2017 obec Ladce získa (predpoklad): 5577,- €

 

 

6. Rekonštrukcia ulice Janka Kráľa

 • Poskytovateľ  financií: PCLA, a.s. Ladce a Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície je komplexná oprava ulice Janka Kráľa – nový asfaltový povrch v dĺžke 1,9 km, v časti Horné Ladce oprava ciest po výstavbe kanalizácie a výstavba ciest v časti od PCLA, a.s. Cieľom rekonštrukcie komunikácii sú všetky komunikácie v Horných Ladoch a ich odvodnenie okrem časti ulice Jána Bottu.
 • Požadovaná suma: 360 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 400 000,- €

 

 

7. Rekonštrukcia ulice Záhradná

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce, PCLA a.s. Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície bola oprava ulice Záhradná a chodník.
 • Projekt sa realizoval v mesiaci 08 - 09/2016, rekonštrukčné práce prebiehali  v spolupráci s PCLA, a.s. a cieľom bola oprava komunikácie poškodenej po výstavbe kanalizácie pri novostavbe kostola Božieho Milosrdenstva. 
 • Požadovaná suma: 23 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 40 000,- €

 

 

8. Rekonštrukcia ulice Vážska

 • Poskytovateľ investície: PCLA, a.s. Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície bola celková rekonštrukcia komunikácie a položenie betónového povrchu a odvodnenie komunikácie.
 • Požadovaná suma: 50 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 50 000,- €

 

 

 

2. Schválené projekty 2016 – neukončené

 

1. Komplexná modernizácia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Slovenská inovačná a energetická agentúra         
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je celková rekonštrukcia obvodového plášťa a výmena okien, nový zdroj vykurovania KD.
 • Predpokladaný termín realizácie: 08/2017, začiatok 28. 08. 2017
 • Požadovaná suma: 1 191 676,70,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na  projekt: 1 254 396,53,- €
 • Čaká sa na vyjadrenie KO – SIEA - schválené VO, zmluvy

 

 

2. Výmena okien na ZŠ Vážska - ŠJ

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo financií SR, na základe uznesenia Vlády SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je výmena okien v školskej jedálni a ŠK v ZŠ Vážska.
 • Požadovaná suma: 13 500,- € 
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €
 • Získaná dotácia z MF SR: 6000,- € – boli vymenené okná v jedálni a kuchyni

 

 

3. Výmena okien, parkiet, elektroinštalácie budovy telocvične v ZŠ Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
 • Termín realizácie: do 31. 03. 2017, zrealizovaný
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je financovanie havarijnej situácie okien, parkiet, elektroinštalácie budovy telocvične v ZŠ Ladce.
 • Požadovaná suma: 42 888,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 45 000,- €
 • Pridelené finančné prostriedky z MŠ SR: 42 888,- €

 

 

4. Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce – I. etapa

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR
 • Termín realizácie: do 31. 12. 2017
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 18 842,40,- €
 • Získaná dotácia z MV SR: 15.000,- €

 

 

3. Podané projekty 2016, 2017 a 2018 – investičné zámery

 

1. Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce

 • Žiadosť  zamietnutá v r. 2016
 • Poskytovateľ dotácie: Envirofond
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečenie komunálneho odpadu cez kompostery.
 • Požadovaná suma: 167 722,12,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 176 549,60,- €
 • Opäť sa bude podávať žiadosť v r. 2017, čaká sa na Výzvu

 

 

2. Obnova kultúrnych pamiatok

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce, MK SR BA
 • Popis projektu: Predmetom investície je rekonštrukcia pomníka Padlým a umučeným v SNP – národnej kultúrnej pamiatky na križovatke s novým premiestnením do centrálnej zóny pred obecný úrad.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 22 000,- €
 • Čaká sa na Výzvu MK SR BA

 

 

3. Detské ihrisko Tunežice

 • Poskytovateľ  investície: Obec Ladce, Nadácia SPP /Slovenský Plynárenský Priemysel/
 • Termín realizácie: 08/2017
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je rekonštrukcia ihriska v Tunežiciach a jeho dobudovanie – workout ihrisko + hracie prvky pre deti za osvetovú besedu v Tunežiciach.
 • Požadovaná suma: 2000,- € z Nadácie SPP – získané v plnej výške
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 413,60,- €
 • Fotky a článok si môžete pozrieť aj tu.

 

 

4. Parkovisko pred cintorínom v Ladcoch

 • Poskytovateľ investície: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom investície je odkúpenie pozemku od NDS a z tohto pozemku vybudovať parkovisko pre návštevníkov cintorína v Ladcoch
 • Cena pozemku: znalecký posudok – odkúpenie pozemku – Kúpna zmluva schválená OZ zo dňa 18. 05. 2017
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 150 000,- €
 • Realizácia: 05/2018

 

 

5. Rekonštrukcia chodníka na ul. Hviezdoslavova od domu č. 83 po dom č. 63

 • Poskytovateľ investície: Miestni súkromní darcovia  /RNDr. P. Janešík a p. Strážnický F./  + Obec Ladce
 • Žiadosť o dotáciu podaná aj na Úrade vlády SR - neschválená, riešená zo zdrojov viď hore
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je komplexná oprava chodníka na ulici Hviezdoslavova.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 47 257,56,- €

 

 

6. Rekonštrukcia chodníka na ul. Hviezdoslavova smer Tunežice

 • Poskytovateľ investície: Obec  Ladce, PCLA, a.s.
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je komplexná oprava chodníka na ulici Hviezdoslavova smer Tunežice.
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 157 537,03,- €
 • Realizácia: 2017 - 2018

 

 

7. Náučný turistický chodník na horu Butkov

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca
 • Požadovaná suma: 30 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 40 000,- €
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výstavba náučného chodníka s info tabuľami od chaty Muflónka až po novopostavenú krížovú cestu.
 • Čaká sa na Výzvu INTEREG – SK-CZ

 

 

8. Eko – záhrada Tunežice

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia – INTEREG – cezhraničná spolupráca
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výstavba Eko záhradky pre deti aj dospelých v Tunežiciach, pozostáva z vybudovania kamenných a drevených prvkov, kde budú posadené bylinky, zelenina, kvety, ...
 • Požadovaná suma: 8000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €
 • Čaká sa na Výzvu z MŽP 2017

 

 

9. Podpora zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Ladce

 • Žiadosť  zamietnutá v r. 2016
 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo životného prostredia - OP KŽP
 • Požadovaná suma: 111 150,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 117 000,- €
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je kúpa a zaobstaranie 5 ks kontajnerov, traktora, vlečky, multicary
 • Čaká sa na novú výzvu MŽP

 

 

10. Rozšíreným Kamerovým systémom proti kriminalite v obci Ladce – II. etapa

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo vnútra SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zvýšenie prevencie kriminality v obci Ladce formou vybudovania moderného bezpečnostného kamerového systému.
 • Požadovaná suma: 29 300,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 36 600,- €
 • Čaká sa na odpoveď

 

 

11. Základná škola Vážska

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo školstva, vedy a výskumu SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je financovanie havarijnej situácie ZŠ podľa výzvy a podmienok /oprava sociálnych zariadení, zmena dispozície šatní ... atď./
 • Požadovaná suma: 190 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 200 000,- €
 • Realizácia projektu: 2018/2019
 • O.i. obec získala pre ZŠ na základe Výzvy z 01/2017 aj notebook a stavebnicový systém pre II. Stupeň ZŠ

 

 

12. Obecná knižnica – nákup regálov a vybavenia

 • Poskytovateľ dotácie: Nadácia SLSP, a.s. BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je nákup materiálneho vybavenia do obecnej knižnice.
 • Požadovaná suma: 5000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 12 448,- €
 • Neschválená  žiadosť

 

 

13. Obecná knižnica – počítačové vybavenie

 • Poskytovateľ dotácie: Fond na podporu umenia BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečiť do obecnej knižnice elektronický systém spracovávania knižničných jednotiek nákupom PC a špeciálneho softwaru.
 • Požadovaná suma: 4923,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 5183,- €
 • Neschválená žiadosť

 

 

14. Materská škola Ladce – Zníženie energetickej náročnosti budovy a vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov

 • Poskytovateľ dotácie: Environfond BA
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečiť nové zdroje tepla pre MŠ a znížiť tak náklady na vykurovanie.
 • Požadovaná suma: 200 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 288 000,- €
 • Žiadosť neschválená

 

 

15. Oplotenie Materskej školy Ladce

 • Poskytovateľ dotácie: Ministerstvo financií
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je výmena starého plotu za nový, v súčasnosti veľmi poškodený.
 • Požadovaná suma: 13 500,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 15 000,- €
 • Žiadosť schválená - realizácia 08/2017

 

 

16. Dni obce Ladce – 545. výročie prvej písomnej zmienky obce Ladce a 620. výročie prvej písomnej zmienky o jej časti – Tunežice

 • Poskytovateľ dotácie: Trenčiansky samosprávny kraj  
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je spoluúčasť na financovaní uvedenej akcie, ktorá sa bude konať  22. 07. - 23. 07. 2017 v obci Ladce.
 • Požadovaná suma: 3150,- € /schválená 1500,- €/
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt:  4970,- €
 • Realizácia: 07/2017
 • Fotky a článok si môžete pozrieť aj tu.

 

 

17. LESY  SR – ul. Cementárska

 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce, Lesy SR
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je oprava komunikácie ul. Cementárska z dôvodu vysokej prašnosti a degradácie vozovky.
 • Požadovaná suma: 20 000,- € /schválená žiadosť LESY SR/
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 63 570,- €
 • Realizácia – do 31. 12. 2017

 

 

18. Ladce – Za kaštieľom IBV

 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti je sprístupniť navrhovanú IBV s prepojením so stredom obce, vybudovanie komunikácií, spevnených plôch a chodníka.
 • Požadovaná suma: 181 471,87,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 181 471,87,- €
 • Realizácia: 2018

 

 

19. Riešenie NN vedení ul. Tajovského a Záhradná

 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je zabezpečiť prekládku stĺpu na Tajovského ulici a odstránenie podperných bodov na Záhradnej v okolí detského ihriska so zmenou osvetlenia danej komunikácie v tejto časti.
 • Požadovaná suma: 10 000,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 10 000,- €
 • Realizácia: 2018

 

 

20. Bezúdržbové detské ihrisko - Záhradná

 • Poskytovateľ dotácie: Úrad vlády SR , Obec Ladce
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti  je výstavba nového detského ihriska v uvedenej lokalite.
 • Požadovaná suma: 12 597,- €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: 13 260,- €
 • Žiadosť neschválená

 

 

21. Parkovacie miesta Záhradná - Cementárska

 • Poskytovateľ dotácie: Obec Ladce – v štádiu prípravy
 • Popis projektu: Predmetom žiadosti bude vybudovať a upraviť miesta na parkovanie, s prepojením na cyklodopravu a chodníkmi pre peších.
 • Požadovaná suma: €
 • Celkové rozpočtové náklady na projekt: €